Списание Актив
 • Тема на броя:
  ОТЧИТАНЕ НА ЛИПСИ И ИЗЛИШЪЦИ НА АКТИВИ И ПАСИВИ. автор: проф.Стоян Дурин

  Виж повече

 • ДОКУМЕНТИРАНЕ И СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА ДАНЪЦИТЕ И ТАКСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ.автор:Евгени Рангелов

  Виж повече

 • ЗА ДАНЪЧНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА РАЗЛИКИТЕ, ВЪЗНИКВАЩИ ПРИ ОЦЕНКА И ОТЧИТАНЕ НА МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ. автор:Цветан Станкулов

  Виж повече

 • Казуси от практиката свързани с данъчното третиране на задълженията по чл.46 от ЗКПО. автор:Мина Димитрова

  Виж повече

 • Как се ползва отпуск при временна неработоспособност след промените от юли 2015 г. автор: Жанет Богомилова

  Виж повече

 • Насоки за годишното счетоводно приключване в транспортните предприятия. автор:Борислав Боянов

  Виж повече

 • Насоки и етапи на годишното счетоводно приключване на туристическите предприятия.автор: Доц. д-р Росица Иванова

  Виж повече

 • Облагане на доходи от консултантски услуги на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

  Виж повече

 • Осигуряване по правоотношения, свързани с авторските права и сродните им права. автор:Галина Николова

  Виж повече

 • Подаване на Декларации обр.1 и обр. 6 при обезщетение по чл.224 от КТ. автор: Аспасия Петкова

  Виж повече

 • Прекратяване на трудовия договор от работодателя без предизвестие. автор:Гошо Мушкаров

  В девет точно определени от закона (чл. 330 от КТ) случаи работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с работника или служителя по своя инициатива, без да дължи писмено предизвестие. Извън тези случаи работодателят няма право да прекратява трудовия договор без предизвестие. І. Прекратяване на трудовия договор поради виновно неизпълнение на трудовите задължения или други незаконни действия на работника или служителя 1. Поради задържане на работника или служителя за изпълнение на присъда Когато работникът или служителят бъде задържан от съответните органи за ефективно изпълнение на наложена му присъда, работодателят не е длъжен, но има право по своя преценка да прекрати трудовия договор без предизвестие. За прилагане на това основание за уволнение е необходимо (чл. 330, ал. 1 от КТ): " на лицето да е наложено наказанието "лишаване от свобода", като са без значение мотивите за присъдата, размерът на наказанието, както и органът, който е наложил наказанието; " осъдителната присъда да е влязла в законна сила и лицето да е задържано от компетентните органи за нейното ефективно изпълнение, като е без значение кога е влязла в сила присъдата. При уволнение на това основание не действат предварителните закрили по чл. 333 от КТ. Работник или служител, уволнен по чл. 330, ал. 1 от КТ, се възстановява на предишната работа или длъжност, ако в двуседмичен срок от влизане в сила на оправдателната присъда се яви в предприятието, за да изпълнява предишната си работа (чл. 345, ал. 2 от КТ). 2. Работникът или служителят е лишен с присъда или по административен ред от право да упражнява професия или да заема длъжността, на която е назначен; В такъв случай работодателят няма право на преценка, а е длъжен незабавно да прекрати трудовия договор по силата на съдебното или административното решение (чл. 330, ал. 2, т. 1 от КТ) . Ще напомним, че според българските закони правото за упражняване на професия или за изпълнение на определени длъжности може да бъде отнето: " с осъдителна присъда по реда на Наказателния кодекс, с която като допълнително наказание е наложена забрана за лицето да упражнява професията или да изпълнява длъжността, на която е назначено; " с наложена като административно наказание забрана за упражняване на професията, например отнемане на свидетелство за правоуправление на водач на служебно МПС. При прилагането на това основание за уволнение не действат закрилите по чл. 333 от КТ.

 • ПРИХВАЩАНЕ НА НАСРЕЩНИ ВЗЕМАНИЯ.автор: Живко Бонев

  Виж повече

 • Складовият запис като обект на счетоводството. автор: Данаил Зарев

  Виж повече

 • Текущи промени в правния режим на акцизите. автор:Любка Ценова

  Виж повече

Брой: 10/10.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73312 лв
1 GBP = 2.17714 лв