Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОБИ ПРЕС ЕООД ЗА АБОНАМЕНТ НА ПЕРИОДИЧНИ ПЕЧАТНИ ИЗДАНИЯ

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат реда, начина и условията за абонамент и доставка на периодичните печатни издания, включени в каталога на ДОБИ ПРЕС ЕООД. Тези общи условия представляват ДОГОВОР между АБОНАТА и ДОБИ ПРЕС ЕООД. Чрез плащането на абонамент, Абонатът се съгласява да бъде обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях.

ДОБИ ПРЕС ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта си www.dobipress.bg, заедно със съобщение за промените.

I. Общи положения.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

Под „Абонат" се разбира физическо или юридическо лице, което закупи абонамент за издание от каталога на ДОБИ ПРЕС ЕООД.Под „Периодично издание" се разбира печатно произведение с едно и също заглавие, оформление, тематика, което излиза периодично.Под „Ежедневник" се разбира периодично издание издавано всеки ден.Под „Седмичник" се разбира периодично издание, което излиза един път в седмицата.Под „Дата на излизане" се разбира датата на излизане на изданието на пазара, или за чуждите издания – датата на внасянето им в България.

II. Заявяване на абонамент.

Заявка за Абонамент за изданията се извършва по един от посочените по-долу начини:

 • на телефон: 02 963 30 81, 02 963 30 82, или на телефоните на нашите представителства, публикувани в книжното тяло на Каталог за абонамент или в сайта на ДОБИ ПРЕС ЕООД www.dobipress.bg;
 • на факс: 02 963 30 93
 • на e-mail: dobi@dobipress.bg; subscription@dobipress.bg
 • Чрез нашата интернет страница www.dobipress.bg
 • посредством оторизираните дистрибутори на ДОБИ ПРЕС ЕООД;
 • на адрес: София 1164, ул. „Йоан Екзарх" № 63.

ІІІ. Плащане на абонамент.

Абонаментът се счита за активен след неговото заплащане. Плащането може да се извърши по един от следните начини:

 • в брой – в офиса на ДОБИ ПРЕС ЕООД, ул. „Йоан Екзарх" № 63, или на оторизиран наш представител, който ще ви посети на предварително уточнен адрес, след представяне на оригинална данъчна фактура с касов бон.
 • по банков път – с платежно нареждане или пощенски запис по сметка на ДОБИ ПРЕС ЕООД: IBAN: BG71PRCB92301004347010, BIC: PRCBBGSF, Прокредитбанк АД.
 • чрез E-PAY - ползвайки нашият сайт www.dobipress.bg.
 • Плащане с кредитна/дебитна карта /BORICA, VISA, Maestro, MasterCard/ през системата на БОРИКА. 

При този избор, Вашето плащане се обработва в реално време, няма забавяне на поръчката и плащанията са без допълнителни такси! 
3D Secure виртуален ПОС терминал поддържа последните програми за сигурност на MasterCard ( MasterCard SecureCode ) и VISA ( Verified by VISA ). Това e допълнителна защита при онлайн пазаруване.

Важно е да знаете, че по никакъв начин нямаме достъп и не записваме въвежданата от Вас картова информация при онлайн плащане - номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане с дебитна карта MAESTRO с логото на БОРИКА ! 

НЕ ИЗИСКВАМЕ ДА ИЗПРАЩАТЕ ПО Е-MAIL ИЛИ ДА СЪОБЩАВАТЕ ПО ТЕЛЕФОН данни, включващи: име на картодържателя, ПИН код, ЕГН, номер на карта и други лични данни, свързани с картодържателя и картата.

Финализирайки заявката за абонамент с кликване на бутон "ПЛАЩАНЕ", ще бъдете прехвърлени на защитения SSL платежен сървър на БОРИКА, където се извършва онлайн разплащането. Уверете се, че в полето за интернет адреси на Вашето приложение за сърфиране e изписано "https://gate.borica.bg", на който се намира платежния сървър на БОРИКА. Изберете "Тип на картата", с която ще направите онлайн разплащането, от падащо меню.

При избор на вариант BORICA от меню "Тип на картата" е необходимо да попълните полета "Номер на картата" и"Валидна до" (формат на полето е ММ/ГГ). Полето "CVV2" остава непопълнено. След като е попълнена необходимата информация, натискате бутон "плащане".

 За финализиране на плащането с дебитна карта MAESTRO с логото на БОРИКА e необходимо да въведете "Секретен код" за онлайн разплащания. Секретният код можете да генерирате от АТМ устройство. След като сте попълнили поле "Секретен код", натискате бутон "плащане" за финализиране на онлайн разплащането.

 За финализиране на плащането с кредитни карти VISA и MASTERCARD, и международни дебитни карти VISA Electron и VPay е необходимо да въведете номера на Вашата карта, валидност (формат ММ/ГГ) и код на картата CVV2 за карти VISA или CVC2 за карти MASTERCARD /. След като сте попълнили вярно необходимата информация, натискате бутон "плащане" за финализиране на онлайн разплащането.  Ако Вашата кредитна карта е допълнително защитена с 3-D парола SecureCode за карти с логото на MasterCard и Verified by Visa password за разплащания в Интернет ще бъде необходимо да въведете паролата за 3D автентификация преди да финализирате онлайн плащането.Вашият код за плащания по Интернет е изписан на гърба на картата Ви, в полето за подпис. Кодът е последните три цифри от изписания там номер.

Платежният сървър на БОРИКА извършва авторизация на плащането и дебитиране на наличните средства по картата на клиента с цената на сделката.

IV. Изисквания за сключване на абонамент.

Абонатът трябва да посочи в заявката за абонамент следните данни:

 • име, презиме и фамилия на получател/ наименование на фирма
 • точен адрес на доставка, който включва: населено място, област, пощенски код, улица, №, блок, вход, апартамент
 • телефон и e-mail за контакт.
 • Лице за контакт
 • Данни за фактура – наименование на фирмата, ЕИК, адрес за фактура, материално отговорно лице.

Доставката на изданията е до пощенска кутия или охрана на ниво партер на адреса на доставка. Абонатът трябва да има пощенска кутия с подходящ размер (с оглед размерите на съответното издание) на адреса на доставка, която да е сигурна (с ключ), с табела с името на получателя на абонамента. В случай, че входната врата на сградата на адреса на доставка се заключва, Абонатът следва да осигури ключ за свободен достъп на доставчика до пощенската кутия. При липса на пощенска кутия или при наличие на пощенска кутия с размери, непозволяващи поставянето на изданията в нея, ДОБИ ПРЕС ЕООД не носи отговорност за евентуално неполучаване на същите от Абоната.

За районите в които ДОБИ ПРЕС ЕООД има представителства, а именно гр. София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Ямбол, доставката се извършва от служители на ДОБИ ПРЕС ЕООД в деня на излизане на изданието. Доставката е в часови интервал от 04,00 до 09,00 часа всеки ден, вкл. събота. В неделя и дните официални празници за страната доставка се извършва само след предварителна заявка от страна на Абоната. За тези райони доставката е безплатна.

Във всички останали райони доставката се извършва от подизпълнител на ДОБИ ПРЕС ЕООД и се начислява такса за доставката, съгласно тарифата на Български пощи. Таксата се уточнява в момента на заявката на абонамента.

Ежедневниците от Западна Европа се доставят на сутринта след датата на пристигане в България, а руските издания ­ веднъж седмично. Абонаментът на някои чужди заглавия стартира от 4 до 16 седмици след заявката.

V. Рекламации.

Рекламации за липси, дефектни или некачествени броеве се приемат в рамките на:

 • За ежедневници и седмичници – до 10,00 часа в деня на доставката.
 • За всички останали издания – до края на месеца, последващ месеца на разпространението.

Рекламации се заявяват на телефон 02/963 30 81, факс: 02 963 30 93, на e-mail: subscription@dobipress.bg ; dobi@dobipress.bg или лично в офиса на ДОБИ ПРЕС ЕООД.

Постъпилите рекламации се разглеждат в рамките на деня, за ежедневници и седмичници, а за всички останали издания в рамките на 7 (седем) работни дни, след което Абонатът се уведомява за предприетите мерки. В случай на вина на ДОБИ ПРЕС ЕООД, рекламациите се отстраняват – за ежедневници и седмичници – до 4 часа след получаване на рекламацията, а за всички останали издания – в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни след получаване на рекламацията.

VІ. Условия за отказ на извършена поръчка.

Направена поръчка през Интернет страницата на Доби прес ЕООД, може да бъде отказана в рамките на 3 /три/ работни дни и преди да е започнала доставката по направен абонамент.

Отзакът на поръчката се извършва писмено на e-mail: dobi@dobipress.bg, факс: 02 963 30 93 или с писмо по пощата, изпратено на адрес: 1164 София, ул. „Йоан Екзарх” № 63. В отказа се посочва номер на поръчката и начин за връщане на сумата – в брой или по банков път. Ако е по банков път – се посочва номер на банкова сметка, по която да се възстанови вече платена сума.

VІІ. Условия за замяна на поръчан абонамент.

При невъзможност на ДОБИ ПРЕС ЕООД да предостави на клиента вече поръчан абонамент, същия се заменя с алтернативен, а при несъгласие от страна на клиента, ДОБИ ПРЕС ЕООД възстановява стойността на непредоставената услуга.

VІІI. Други.

Цените за абонамент се обявяват на сайта www.dobipress.bg или в печатните издания на Каталога за абонамент, наличен в офиса и представителствата на ДОБИ ПРЕС ЕООД. Цените са крайни с включен ДДС и са на съответния издател, който има право да променя обявената цена, периодичност и обем на изданията в каталога, като това не засяга вече сключените и заплатени абонаменти.

В случай, че коричната цена на изданието се промени по време на абонамента, Абонатът, направил абонамент преди промяната, не търпи корекция на вече заплатената сума.

Когато към печатните издания има специални приложения, дискове или списания, които фигурират в описанието на съответното издание за абонамент, същите се включват в стойността на абонамента. При наличие на специални приложения, дискове или списания извън посочените в описанието на съответното издание по-горе, Издателят си запазва правото да определи дали същите се изпращат безплатно или са предмет на допълнително закупуване.

„ДОБИ ПРЕС" ЕООД не носи отговорност за забавяне на доставката/неполучаване на изданията, за които Абонатът е сключил абонамент, когато това е по вина на издателя, както и в случаите на непълен или грешно попълнен адрес за доставка от страна на Абоната. "ДОБИ ПРЕС" ЕООД не носи отговорност при промяна на периодичността или фалит на издателя на доставяните от него издания.

Промяна на адрес за доставка на стартирал вече абонамент се прави на - на телефон: 02 963 30 81, 02 963 30 82, или - на e-mail: dobi@dobipress.bg; subscription@dobipress.bg.

„ДОБИ ПРЕС" ЕООД си запазва правото за промени в настоящите условия за доставка на абонамент, като своевременно уведомява клиентите си на адрес www.dobipress.bg.

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.