Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Данъчни и осигурителни задължения при доходи от продажби онлайн, извършвани от нерегистрирано по ТЗ физическо лице.автор:Лиляна Панева

    Обемът на продажбите на стоки за бита, козметика, хранителни добавки и др.п. непрекъснато се увеличава и те все по- често се осъществяват от физически лица, които не са регистрирани като търговци. Тези продажби обикновено се извършват чрез заявки в Интернет мрежата онлайн, заявените стоки се предоставят на купувачите чрез доставки, осъществявани от куриерски фирми, и се заплащат с наложен платеж. Голяма част от лицата, осъществяващи такива продажби, пропускат факта, че при тези обстоятелства действат в качеството си на търговци, не декларират формираните чрез тях доходи и не се осигуряват. Какви всъщност са данъчните и осигурителни задължения на тези лица? Пример: Нерегистрирано по ТЗ физическо лице, закупува чрез Интернет хранителни добавки от държави членки на ЕС, които заплаща по банков път. Добавките се продават на физически лица чрез заявки на открития за целта сайт в мрежата, като им се доставят чрез куриерски фирми и се заплащат чрез наложен платеж. Какви данъчни и осигурителни задължения поражда за лицето тази дейност? 1. Задължения по ЗДДФЛ При посочените обстоятелства физическо лицето извършва дейност като търговец по смисъла на чл. 1, т. 1 от Търговския закон (ТЗ), според който "Търговец по смисъла на този закон е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие извършва покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид." В случая това означава, че физическото лице не е регистрирано като едноличен търговец (ЕТ) за извършването на тази дейност, но независимо от това доходите му от нея следва да се облагат като доходи на такъв. Основание за това е изричната разпоредба на чл. 26, ал. 7 от ЗДДФЛ, в съответствие с която този вид доходи се облагат по реда на чл. 26, ал. 1 - 6 от закона, приложим за физическо лице, регистрирано като ЕТ, като данъчното задължение е в размер на 15 на сто върху формираната от дейността му данъчна основа. Това означава, че освен евентуалните си други доходи в декларацията по чл. 50 на ЗДДФЛ лицето следва да декларира и тези, придобити от въпросната дейност като попълни Приложение № 2 на ГДД, като в Част ІІ - Данни за дейността, като маркира т. 5 "Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец". Данните в приложението се попълват аналогично на начина, попълван от ЕТ, като на база наличните приходни и разходни документи се формира размер на облагаемия доход. При това следва задължително да се спазват принципите на документалната обоснованост, регламентирани със ЗСч и ЗКПО. Това предполага освен с платежни документи за закупуваните стоки лицето да разполага за покупките си и с първични документи по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ЗСч. Ако в тези документи липсват някои от реквизитите, посочени в този член на ЗСч, то по силата на чл. 10, ал. 3 от ЗКПО, когато тези документи отразяват вярно документираната стопанска операция, посочените в тях разходи ще бъдат признати за данъчни цели, тъй като става въпрос за покупка от чуждестранни лица, които не са предприятие по смисъла на ЗСч. В тази връзка истинността на фактите в първичния счетоводен документ да може да се докаже с разполагаемите от лицето други документи, свързани с дейността му. В случай, че за извършените разходи за закупуването на търгуваната стока лицето разполага само с документи за банкови преводи, е възможно те да не му бъдат признати.

Брой: 5/3.2018

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72457 лв
1 GBP = 2.17580 лв