Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Особености за годишните корекции на данъчен кредит 2017 г. автор:Лиляна Панева

    Предвид влезлите в сила от 01.01.2017 г. промени в правилата за корекции на данъчен кредит за активи, използвани както за икономическа, така и за неикономическа дейност, в т.ч. и за лично ползване, годишните корекци за 2017 г. изискват по- особено внимание. Те следва да бъдат съобразени с известни особености, което усложнява прилагането на действащите нормативни хипотези, към наличните към 31.12.2016 г. активи (особено, ако за някои от тях вече са правени корекции по реда на чл.79 от отменената редакция на закона). 1.Общи действащи правила за годишни корекции на данъчен кредит Правилата относно годишните корекции на данъчен кредит произтичат от разпоредбите на чл.73, ал. 8, чл. 79а и 79б от ЗДДС. В съответствие с тях задължение за годишна корекция на кредитът, ползван при придобиването производството или вноса на активи възниква, когато в някоя от годините, следваща годината на ползването му (съответно 19 за недвижимите имоти и 4 за различните от тях дълготрайни активи), е налице промяна в размера на коефициента по чл.73, ал. 2 от закона или в първоначално приложената пропорция, при които е ползан такъв. Корекции на данъчен кредит са възможни за всяка от годините, следващи годината на упражняване на кредита, през която настъпи изменение в използването на стоката/ услугата за доставки, при придобиването, производството или вноса на които е ползван такъв. При това в зависимост от конкретните обстоятелства корекцията може да доведе както до увеличение, така и до намаление на данъчните задължения на съответното лице. Изменението винаги се определя в сравнение с параметрите на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона и/или на пропорцията за използването на даден актив за годината на упражняване на кредита. Внимание: Припомняме, че съгласно § 44 от ПЗР на ЗИДЗАДС променените разпоредби на чл. 79, ал. 3 и 5 и тези на влезлите в сила от 01.01.2017 г. чл. 79а и 79б от ЗДДС се прилагат само за активи, които са дълготрайни по смисъла на т. 83 от ДР на § 1 от закона. В съответствие с него такива са недвижимите имоти и превозните средства, независимо от стойността им и от това дали са заведени счетоводно като активи или като стока, държана за продажба, както и активите, различни от недвижими имоти и превозни средства, които са на стойност "на" или "над" 5000 лв., т.е. понятието "дълготрайни активи" по смисъла и за целите на ЗДДС се различава от това по смисъла на ЗКПО. Освен това по силата на § 43 от ПЗР на ЗИДЗАДС членове 79, 79а и 79 б от ЗДДС не се прилагат за стоки и услуги- дълготрайни активи по смисъла на ЗКПО, за които регистрираните лица вече са извършили корекция по реда на отменената редакция на чл. 79, ал. 6 и 7 от закона, т.е. дълготрайни активи, при придобиването, производството или вноса е ползван данъчен кредит, но впоследствие са използвани за извършването и на доставки без право на такъв.

Брой: 22/11.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв