Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Попълване на декларация образец № 1 при командироване на работници в Германия за извършване на услуги.автор:Аспасия Петкова

    Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се подава съгласно разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8). Работодателят е длъжен да попълва и да подава в компетентната ТД на НАП Декларация образец № 1 за лицата, които са изпратени в Германия да извършват услуги, за които е определено като приложимо българското законодателство. Това означава, че за тях осигуряването трябва да се извършва по разпоредбите на българското законодателство и това трябва да е определено от институцията, оправомощена да определя приложимото законодателство - Националната агенция за приходите. Формулярът, който определя приложимото законодателство е А1. Ако за тези лица е определено като приложимо българското законодателство, тогава Декларация обр. № 1 се попълва и подава по реда, определен в Наредба № Н-8. Декларация образец № 1 се попълва за всяко изпратено в Германия лице, подлежащо на осигуряване, както следва: В поле 1- Код корекция - се попълва буквата "К" или "З"- ако се налага корекция или заличаване на подадени вече данни. В поле 2 е 3 - Месец и Година - се попълват месецът и годината, за които се отнасят данните, т.е. месецът и годината, през които е положен трудът. В поле 4 - Код на задълженото лице - се попълва се ЕИК по регистър БУЛСТАТ, ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП. В поле 5 - се попълва ЕГН,ЛН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ). В поле 6 - се попълва фамилията по документ за самоличност на осигуреното лице. В поле 7 - се попълват инициалите на осигуреното лице: първата буква от името и първата буква от презимето. В поле 12 "Вид осигурен" се попълва вида на осигуреуното лице, в зависимост от това, какво е правоотношението с лицето и на какво основание подлежи на осигуряване. Ако изпратените в Германия са работници, трета категория труд, за тях се записва код 01. В поле 12.1 се попълва номерът на колоната на квалификационната група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно закона за бюджета на ДОО за съответната година. В поле 12.2 се попълва 4-значният код по КИД 2008 г. В поле 12.3 се попълва номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя, съгласно закона за бюджета на ДОО за съответната година. В поле 13 се попълва код за сумирано изчисляване на работното време - когато в т. 12 е попълнен код за вид осигурен 16. Това поле се попълва, ако работниците, които извършват услуги в Германия работят на сумирано изчисляване на работното време. В поле 14 - се попълва първият календарен ден в осигуряване. В поле 15- се попълва и последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването. Поле 15.1 се попълва при прекратяване на осигуряването. В поле 16 се попълват дните в осигуряване - общо. В първите две позиции се записва общият брой работни дни в осигуряване, в третата позиция се попълва законоустановеното работно време за длъжността. В четвъртата позиция се попълва дневното договорено работно време в часове на осигуреното лице.

Брой: 9/5.2017

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв