Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Ред за извършване на удръжки от парични обезщетения, помощи и пенсии. автор:Галина Николова

    С § 6 от ПЗР на Закона за бюджета на ДОО за 2010 г. (обн., ДВ, бр. 99 от 2009 г.), в сила от 01.01.2010 г., е изменен и допълнен текстът на чл.114 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Запазва се регламентираното в чл.114, ал.1 от КСО условие недобросъвестно получените суми за осигурителни плащания /като пенсии и обезщетения/ да се възстановяват от лицата, които са ги получили, заедно с лихвата по чл.113 от КСО. За целта се издава разпореждане за възстановяване на недобросъвестно получената сума като в него размерът на задължението се отразява като главница и лихви, изчислени от датата на неправомерно получените обезщетения до датата на издаване на разпореждането. Лихва се начислява и до окончателното погасяване на задължението В чл.114, ал.2 от КСО са направени някои допълнителни уточнения, според които добросъвестно получените суми за осигурителни плащания не подлежат на връщане от осигурените лица с изключение на случаите по чл. 40, ал. 7, чл.42, ал.2, чл.54е и чл. 54м, ал. 2 от КСО и при прилагане разпоредбите на международни договори, по които страна е Република България. В тези случаи възстановяването им е без лихва до изтичането на срока за доброволно изпълнение, т.е. в разпореждането за възстановяване на такъв дълг не се включва лихва. След изтичането на 14-дневния срок за доброволно изпълнение, върху дължимата сума започва да се начислява лихва в размера по чл.113 от КСО до окончателното погасяване на дълга. Текстът на чл.114 е допълнен с четири нови алинеи - 3, 4, 5 и 6, в които е регламентирано възстановяването, събирането и прихващането на неоснователно получени от лицата суми за осигурителни плащания. Съгласно чл.114, ал.3 от КСО за възстановяване на сумите по ал. 1 и 2 на чл.114 от КСО длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението, издава разпореждане, което подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването му.

Брой: 21/11.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71881 лв
1 GBP = 2.16765 лв