Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Доброволно напускане на съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД).автор:Галина Николова

    В настоящия материал ще бъдат обяснени отделните етапи при доброволното напускане на съдружник в ООД, както и особеностите, които са свързани със заличаването на съдружника в търговския регистър. Доброволното напускане на съдружник следва да се различава от прекратяването на участието на съдружника в дружеството посредством прехвърляне на дружествени дялове по реда на чл. 129 от Търговския закон (ТЗ). Прекратяването на членството в ООД може да стане чрез едностранно волеизявление на съдружника. То е регламентирано в чл. 125, ал. 2 от ТЗ, според който съдружникът може да прекрати участието си в дружеството, като е длъжен да направи писмено предизвестие за това обстоятелство най-малко три месеца преди датата на прекратяването. След прекратяването на членството между напусналия съдружник и дружеството възникват облигационни отношения във връзка с неуредени имуществени последици. Те се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Съдружниците следват да вземат решение относно съдбата на освободените дялове. Ако не вземат такова решение, счита се, че те се поемат от останалия съдружник, респ. съдружници при условията на чл. 117, ал. 4 от ТЗ. Съдбата на освободените дялове винаги е предмет на бъдещо решение на общото събрание, което не влияе на факта на напускане на съдружника при условията на чл. 125, ал. 2 от ТЗ. Неуредените имуществени отношения не са основание да се приема, че участието на съдружника не е прекратено. Уреждането им може да стане, както доброволно, така и по съдебен път. Важно е да се спомене, че прекратяването на членството поради доброволно напускане настъпва с изтичането на срока на подаденото предизвестие. Компетентен орган за вземане на решение за заличаване на съдружника от търговския регистър и изплащането на дружествените му дялове е общото събрание на съдружниците. Доброволното напускане на съдружник задължително се вписва в търговския регистър. Вписаното обстоятелство се смята, че е станало известно на третите добросъвестни лица от момента на вписването му в търговския регистър. Заличаването на вписването прекратява занапред действието на вписването. Отказът на търговския регистър за вписване на заличаването на съдружника се обжалва пред съответния окръжен съд по седалище на дружеството. Съгласно чл. 15 от Закона за търговския регистър (ЗТР) вписване, заличаване и обявяване могат да се заявяват от търговеца, прокуриста, адвокат с изрично писмено пълномощно, съставено по Закона за адвокатурата за представителство пред агенцията или от лице с нотариално заверено пълномощно за тази цел. Управителят на съответното дружество е длъжен съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗТР в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър, да заяви това, като подаде заявление по образец пред търговския регистър към Агенцията по вписванията. В практиката много често се среща ситуация, при която съдружник е депозирал в дружеството предизвестие за напускане като съдружник, но дружеството, респективно неговият управител, не приема никакви действия, за да бъде вписано в търговския регистър заличаването на съдружника.

Брой: 18/9.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв