Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ПРАВНА УРЕДБА, СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ НА КОМИСИОННИЯ ДОГОВОР. автор: Евгени Рангелов

    Комисионният договор има твърде широко приложение, тъй като с него се уреждат много и различни отношения, свързани с покупки, продажби, наеми, застраховки и пр. Сделките, които се сключват и изпълняват с комисионен договор, се означават като изпълнителни. ПРАВНА УРЕДБА Правилата за комисионния договор са уреденени с чл. 348- 360 от Търговския закон /ТЗ/. В ал. 2 на чл. 348 е посочено, че комисионният договор е разновидност на договора за поръчка и разпоредбите за този договор се прилагат към отношенията между доверителя и комисионера, доколкото в ТЗ не е предвидено друго. По определение, с комисионния договор комисионерът се задължава срещу възнаграждение, по поръчка на доверителя, да извърши от свое име и за негова сметка една или повече сделки /чл. 348, ал. 1 ТЗ/. Страни по комисионния договор са: -доверителят, наричан още комитент; и -комисионерът. Реално при осъществяване на комисионното правоотношение участва и трето лице-лицето, което сключва сделката с комисионера, в изпълнение на възложеното му от комитента. След като законът определя комисионният договор като договор за поръчка, то същият притежава основните родови белези на поръчката, а именно; -правните действия по договора трябва да се извършват от комисионера съгласно поръчката на комитента; -действията се извършват за сметка на комитента, с негови средства и крайните последици са за негова сметка; Все пак, въпреки общите черти, поръчката и комисионният договор имат и различия: -поръчката, обикновено, е едностранен и безвъзмезден договор, въпреки, че страните са свободни да уговарят и възнаграждението комисионният договор винаги е двустранен и възмезден; -предметът на поръчката може да бъде твърде широк: да се сключи договор, да се предяви иск, да се подаде жалба, да се приемат пари и пр., а комисионният договор има определен предмет - правна сделка; -при договора за поръчка може да има упълномощаване от доверителя, но при комисионния договор няма упълномощаване-коми- сионерът изпълнява от свое име договореното; -комисионният договор винаги е възмезден, докато при по-ръчката отношението може да е възмездно или безвъзмездно. Възна-граждението на комисионера винаги е комисиона; -комисионерът по правило е търговец, т. е. субект на тър-говското право, докато при поръчката довереникът е субект на граж-данското право; -комисионерът винаги действа от свое име, докато довереникът може да действа от свое или чужда име (когато е упълномощен). Формата на комисионния договор по правило е неформална.

Брой: 17/9.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.71730 лв
1 GBP = 2.20773 лв