Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    СЪЗДАДЕНИЯТ НОВ АКТИВ ОТ ДЪРЖАТЕЛ/ПОЛЗВАТЕЛ НА НАЕТ АКТИВ СЕ ПРИРАВНЯВА И ОТЧИТА КАТО ПОДОБРЕНИЕ. автор:Евгени Рангелов

    Определението за "подобрение" в § 1, т. 32 от ДР на ЗДДС е допълнено с нов текст, който разширява прилежното поле на доставките на подобрения върху нает актив. С промяна на закона /обн. ДВ бр. 94/2012 г., в сила от 1. 01. 2013 г./ към въпросната т. 32 е добавено ново изречение: "Създаването на нов актив от държател/ползвател на наетия или предоставен за ползване актив се приравнява на подобрение". Подобни случаи не са рядкост, особено в сферата на търго-вията на дребно и общественото хранене. Върху наетия терен (най-често общински), се изгражда самостоятелен обект (постройка, съоръжение, преместваема сграда). За новия актив са в сила общите постановки на чл. 92 от Закона за собствеността, че изграденото върху чужд терен (без суперфиция) е собственост на собственика на терена след приключване на договорните отношения, а за наемателя са само правата на ползване съгласно условията и срока по наемния договор. Затова, условията/задъл-женията по договора за наем за изграждане на обект върху наетия терен, са особено важни за уреждане на икономическите и финансовите отношения между страните по договора. Предмет на следващите редове ще бъдат изискванията за отчитане и данъчно третиране по ЗДДС, вкл. и след прекратяване на наемния договор, на изградения нов актив върху наетия терен, който се приравнява на подобрение върху нает актив. Разходи за безвъзмездно извършване на подобрение Докато при отчитане на разходите за подобрения върху нает актив винаги трябва да правим внимателен анализ на същността им, с оглед да ги класифицираме като такива съгласно изискванията на т. 6. 2 от НСС 16 Дълготрайни материални активи, то по отношение на разходите за нов актив (постройка, преместваема сграда, съоръжение) такъв специален анализ не е необходим, тъй като не можем да сбъркаме разходите с ремонт. Следователно, обособеното отчитане на разходите за нов обект върху нает терен и правилното разпределение на някои общи, комплексни разходи, за да отчетем припадащите се за новия актив, е важно и достатъчно за формиране на първоначалната оценка на актива. Ще напомним, че разходите за подобрение, към които се приравнява вече и изграденият нов актив върху нает терен, винаги се отчитат по капиталовия подход, независимо от размера им, както и, че за тях не намира приложение разпоредбата за "праговете" по чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО.

Брой: 16/8.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв