Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Последствия от неиздадена в нормативно определения срок фактура . автор: Лиляна Панева

    В стопанската практика не са рядкост случаите, при които доставчикът и получателят по една доставка не могат да постигнат съгласие дали даден договор е изпълнен съгласно договореното, или въввръзка с размера на дължимото възнаграждение за извършена доставка. В резултат на това е налице липса на съгласие относно съдържанието на фактурата, която следва да издаде доставчика. Когато решаването на спора е отнесен до арбитраж или съд, неиздаването на документа може да се проточи във времето и това поражда риск за възможността получателят на доставката да упражни правото си за приспадане на данъчен кредит за съответната доставка, съгласно изискванията на ЗДДС. Какво следва да имат предвид данъчно задължените лица в такива случаи, какви може да бъдат последствията за тях при неспазване на действащите нормативни постановки във връзка с въпроса и какво е неговото правилно практическо решение? 1. Срок за издаване на фактура и последствия от неспазването му Съгласно чл. 113, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице е длъжно да издаде фактура за извършената от него доставка на стока или услуга или за получено преди това авансово плащане. Изключение правят само доставките, които се документират с протокол по чл.117 от закона. По силата на чл.113, ал.4 от закона фактурата следва да бъде издадена не по- късно от 5 дни от датата на възникване на данъчното събитие за доставката или от датата на получаване на авансово плащане. 1.1.Последствия за доставчика при неспазване срока за издаване и отчитане на фактура Издаването на фактурата в нормативно определения срок и отразяването ? в справката-декларация на основание чл. 124, ал 2 от същия закон е основно задължение на доставчика. При неспазване на това задължение възниква основание да му се наложи административнонаказателна отговорност по чл. 182 от ЗДДС. При всички случаи за невнесения в законоустановения срок данък той ще дължи лихва за периода от изтичане на срока за внасяне на данъка за данъчния период, през който той е станал изискуем за съответната доставка, до момента на погасяване на задължението чрез внасяне на данъка или неговото приспадане или прихващане. 1.2.Последствия за получателя на доставката при неспазване срока за издаване на фактура На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС всяко регистрирано лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът-регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. Съгласно чл. 71, т. 1 от ЗДДС, за да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит по отношение на доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател, същото следва да притежава данъчен документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от ЗДДС, в който данъкът е посочен на отделен ред. Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗДДС регистрирано по този закон лице може да упражни правото си на приспадане на данъчен кредит за данъчния период, през който е възникнало това право, което предвид разпоредбата на чл. 68, ал. 2 от ЗДДС възниква, когато подлежащият на приспадане данък стане изискуем, или в един от следващите 12 данъчни периода. Правото на приспадане на данъчен кредит според ал. 2 на същата разпоредба се упражнява, като лицето: 1. включи размера на данъчния кредит при определяне на резултата за данъчния период по ал. 1 в справка-декларацията по чл. 125 за същия данъчен период; 2. посочи документа по чл. 71 в дневника за покупките по чл. 124 за данъчния период по т. 1.

Брой: 12/6.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72381 лв
1 GBP = 2.16989 лв