Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    Важни моменти при представянето на документи за отпускане и изплащане на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване.автор:Галина Николова

    Отпускането и изплащането на парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване се реализира след представяне на необходимите документи в компетентното териториално поделение на НОИ (ТП на НОИ). Редът и начинът за представяне на тези документи се урежда в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО), приета с ПМС № 188 от 20.07.2015 г., обн., ДВ, бр. 57 от 28.07.2015 г., в сила от 1.01.2016 г., изм. и доп., бр. 17 от 1.03.2016 г., в сила от 1.01.2016 г. С посочения нормативен акт се уреждат редът и начинът за представяне на документите и за изчисляване и изплащане на: 1. паричните обезщетения при: а) временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест, за санаторно-курортно лечение и при належащ медицински преглед или изследване, карантина, отстраняване от работа по предписание на здравните органи, гледане на болен или на член от семейството под карантина, належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед, изследване или лечение, както и за гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението или на детето; б) трудоустрояване при временно намалена работоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест; в) трудоустрояване поради бременност и кърмене; г) бременност и раждане; д) отглеждане на малко дете; е) осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст; 2. паричните помощи: а) за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване; б) при смърт на осигуреното лице. Преценката на правото и определянето на размера на паричните обезщетения и помощите се извършва въз основа на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приети по реда на Наредбата за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им, приета с Постановление № 241 на Министерския съвет от 2014 г. (ДВ, бр. 67 от 2014 г.), като се използват и данните от регистъра на осигурителите и самоосигуряващите се лица, регистъра на приходите от осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, регистър "Трудови договори", регистър "Пенсии", регистър "Трудови злополуки", регистър "Професионални болести", регистър "Парични помощи за профилактика и рехабилитация" и от регистър "Парични обезщетения и помощи от ДОО", както и данните от удостоверенията по чл. 8, 9 и чл. 11, ал. 1 и 2 от НПОПДОО. Паричните обезщетения и паричните помощи се изчисляват и изплащат от съответното ТП на НОИ, с изключение на паричните помощи за инвалидност поради общо заболяване, когато осигуреното лице няма необходимия осигурителен стаж за отпускане на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, които се изчисляват и изплащат от ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес на лицето.

Брой: 10/5.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв