Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ЗДДС при изпълнение на граждански договори, сключени по ТЗ. автор:Лиляна Панева

    С гражданските договори, сключени по Търговския закон (ТЗ) се урежда прехвърлянето на права по управление на предприятие или дружество, или за търговско представителство. За разлика от тези, сключени по ЗЗД, договорите по ТЗ задължително се сключват в писмена форма. Предвид функциите на лицата, сключили такива договори, както и произтичащите от тях правомощия и задължения, за целите на изложението представляват интерес договорите за управление, сключвани по реда на чл. 21 от ТЗ и тези за търговско представителство- по реда на чл. 32 от ТЗ. Превръща ли изпълнението на тези договори изпълнителите им в данъчно задължени лица (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС? 1.Данъчен статут по ЗДДС на лицата, с договори за управление и контрол на юридически лица, сключени по реда на ТЗ Съгласно чл. 21 от ТЗ управленските и контролни функции се възлагат на едно или повече физически лица, които ги изпълняват в качеството си на прокуристи. Залележка: По своите характеристики прокуристът е близък до управителя (в заглавието на чл. 21 от ТЗ те дори са изравнени като понятия), но в съвременната търговска практика тази форма на представителство се възлага и упражнява сравнително рядко. Гражданските договори за управление и контрол обикновено се сключват по реда на ЗЗД. По силата на чл. 21 от ТЗ прокурист може да бъде само физическо лице. В резултат на това (предвид разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗДДС, според която дейността на физическите лица, които не са еднолични търговци, за осъществяваната от тях дейност по управление и контрол на юридически лица не е независима икономическа дейност по смисъла на закона), дейността на прокуриста е извън обхвата на ДЗЛ. 2. Данъчен статут по ЗДДС на лицата с договори за търговско представителство Според общото определение на чл.32, ал.1 от ТЗ търговският представител е лице (търговец), което самостоятелно и по занятие сътрудничи на друг търговец при извършването на търговската му дейност. 2.1. Видове търговско представителство (ТП) В зависимост от това дали ТП се осъществява от представителя като самостоятелен търговец или като служител на представлявания, в стопанската практика съществуват зависимо и независимо ТП. У нас зависимо ТП използват най- често чуждестранни фирми. Това деление е не само от позициите на търговското право. То е много съществено и от гледна точка на данъчното право- включително за целите на облагането с ДДС. Разликата в данъчното третиране на дейността, извършвана от зависимите и независимите ТП, произтича от факта, че при изпълнението на представителството независимият ТП осъществава самостоятелна стопанска дейност и отношенията му с представлявания се уреждат по правилата на търговското право, докато зависимият ТП спомага за осъществяването на стопанската дейност на представлявания и отношенията му с последния се уреждат от трудовото или гражданското право. В резултат на това при осъществяването на посредничеството си независимият ТП извършва самостоятелна независима икономическа дейност и е данъчно задължено лице по смисъла и за целите на ЗДДС, докато зависимият ТП обикновено действа на основата на трудов договор и е извън обхвата на ДЗЛ по смисъла на чл. 3 от закона. Разликата между двата вида ТП влияе и върху другите данъчни задължения на представителите. Така например при зависимо ТП на чуждестранна фирма у нас се приема, че чуждестранната фирма притежава място на стопанска дейност на територията на страната. Докато, ако за целите на търговското си представителство у нас дадена чуждестранна фирма ползва услугите на независим ТП, то за нея не е налице място на стопанска дейност на територията на страната, тъй като стопанската дейност, свързана с това представителство, се осъществява от местно лице и това място на стопанска дейност е негово. Следователно за целите на ЗДДС представлява интерес дейността на независимите ТП и по- долу за краткост под ТП ще се разбира именно този вид представители.

Брой: 9/5.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв