Вестник Актив
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да влезете в профила си
  • Тема на броя:
    ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ - ТЕМАТИЧЕН БРОЙ. автор:Аспасия Петкова

    Здравното осигуряване е дейност по набирането на здравноосигурителни вноски и здравноосигурителни премии, управлението на набраните средства и тяхното разходване за заплащане на здравни дейности, услуги и стоки, предвидени в Закона за здравното осигуряване, в националните рамкови договори и в здравноосигурителните договори. Здравното осигуряване в България е задължително и доброволно. Задължителното здравно осигуряване е уредено в Закона за здравното осигуряване (ЗЗО). То представлява основен пакет от здравни дейност по управление и разходване на средствата от задължителни здравноосигурителни вноски за заплащане на здравни дейности, гарантирано от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и от нейните териториални поделения - районни здравноосигурителни каси. Събирането на средства от задължителните здравноосигурителни вноски и контрола се осъществява от Национална агенция за приходите (НАП). Доброволното здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по този закон здравноосигурителни дружества срещу заплащане на здравноосигурителни премии, въз основа на здравноосигурителни договори. Задължителното здравно осигуряване се осъществява на принципите на: 1. задължително участие при набирането на вноските; 2. участие на държавата, осигурените и работодателите в управлението на НЗОК; 3. солидарност на осигурените при ползването на набраните средства; 4. отговорност на осигурените за собственото им здраве; 5. равнопоставеност при ползването на медицинска помощ; 6. равнопоставеност на изпълнителите на медицинска помощ при сключване на договори с РЗОК; 7. самоуправление на НЗОК; 8. договаряне на взаимоотношенията между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ; 9. основен пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК; 10. свободен избор от осигурените на изпълнители на медицинска помощ; 11. публичност в дейността на НЗОК и публичен контрол върху извършваните от нея разходи. Съгласно чл.33, ал.1 от закона задължително осигурени в НЗОК са: 1. всички български граждани, които не са граждани и на друга държава; Основание за възникване на задължението за здравно осигуряване е лицето да е с българско гражданство, независимо дали живее в България и независимо от продължителността на времето, през което лицето е български гражданин. 2.българските граждани, които са граждани и на друга държава и постоянно живеят на територията на Република България; В ЗЗО не е дадена легална дефиниция на понятието "постоянно живеещи в страната". Понятието "живеене на територията на Република България" е дефинирано в Решение № 3 от 8 февруари 2001 г. по Конституционно дело № 16 от 2000 г. Съдът е посочил, че живеенето по смисъла на конституционно правната уредба е "фактически и трайно пребиваване на едно лице на определена територия" през повече от половината от астрономическата година. Ето защо се приема, че "постоянно живеещи в страната" по смисъла на ЗЗО са лицата, които фактически и трайно пребивават в нея повече от 183 дни от календарната година. В сила от 08.03.2013 г. е създадена нова разпоредба в чл. 40в (ДВ, бр. 23 от 2013 г.), съгласно която българските граждани, които са граждани и на друга държава и живеят в чужбина повече от 183 дни през една календарна година, могат да декларират, че не дължат здравноосигурителни вноски, като подадат в Националната агенция за приходите декларация по образец, утвърден със заповед № ЗМФ-393 от 02.04.2013 г. на министъра на финансите.

Брой: 5/3.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв