Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Обхват, структура и нови моменти на новия Закон за счетоводство. автор: Мина Димитрова

    Новият Закон за счетоводство, който влиза в сила от 01 януари 2016г., е приет от 43-то Народно събрание на 24.11.2015г. и публикуван в ДВ бр.95 от 08.12.2015г. Създаването и структурирането на новият Закон за счетоводство е продиктувано от хармонизацията на националното счетоводно законодателство с европейското, базирана на изискванията на: -Директива 2013/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013г. относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия; - Директива 2014/95/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014г. по отношение на оповестяването на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на някои големи предприятия и групи. Изискванията заложени в тези две директиви, в значимата си част са изградени в съответствие (доказано и от "таблицата на съответствие"-приложение VII към Директива 2013/34/ЕС) с досега действащите Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО (отменени с чл.52 на Директива 2013/34/ЕС), и съответно вградени във вече стария Закон за счетоводство. Поради което и създаването на нов Закон за счетоводство, вместо промяна на сега действащия закон, се обуславя не толкова от нови и коренно различни правила и изисквания заложени в тези директиви, а от създадената неефективна структура на стария закон в резултат на множеството изменения в него в годините на действието му, т.е. по-уместно и по-малко трудоемко и за законодателя и ползвателите на закона е да се изгради един нов закон, отколкото да се извършват промени и допълнения в действащия. Ето защо и новият Закон за счетоводство в голямата си част преповтаря старият Закон за счетоводство, но методично структуриран много добре, при използване на по-точна и разбираема счетоводна терминология, с ясно формулирани правила и изисквания. Това се доказва още от текста на първия член на новия Закон за счетоводство, с който са регламентирани обхвата и структурата му, т.е. приложното му поле. От друга страна всички промени с новия Закон за счетоводство са свързани именно с обектите, включени в приложното му поле и подробно разписани с този първи член на закона, които са: " Изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация; " Приложимата счетоводна база за финансово отчитане; " Съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия; " Задълженията за независим финасов одит и публичността на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата и групите предприятия; " Задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието. Счетоводните изисквания и правила, съотносими към определен обект и подобекти от приложното поле на закона, са методично обобщени и представени в самостоятелни раздели. В настоящия коментар промените и новостите са разгледани съобразно тези обекти и подобекти от приложното поле на закона и в следната последователност:

Брой: 1/1.2016

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.70161 лв
1 GBP = 2.21185 лв