Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ТЕМАТИЧЕН БРОЙ! САМООСИГУРЯВАЩИ СЕ ЛИЦА.автор:Аспасия Петкова

    Самоосигуряващи се лица са тези, които са длъжни да внасят осигурителните вноски за социално и за здравно осигуряване изцяло за своя сметка. Някои самоосигуряващи се лица не са длъжни, но могат по свое желание и за своя сметка да внасят осигурителни вноски в различни фондове на ДОО. Има някои различия при използването на понятието "самоосигуряващи се лица" по смисъла на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Закона за здравното осигуряване. Определение на понятието "самоосигуряващо се лице" в КСО е дадено в чл. 5, ал. 2 от КСО. Самоосигуряващ се е физическо лице, което е длъжно да внася осигурителни вноски за своя сметка. Държавата участва в осигуряването на самоосигуряващите се лица чрез трансфер във фонд "Пенсии" в размерите и по реда, определени в чл. 21, т. 4 ( внася 12% осигурителна вноска във фонд"Пенсии"). Съгласно чл. 4, ал. 3 от КСО, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са: 1. лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност; 2. лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; 4.регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители. Тези лица по свой избор могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство. Самоосигуряващите се лица, на които е отпусната пенсия, могат да се осигуряват по свое желание за ДОО. Самоосигуряващите се лица, ако са пенсионери, т.е. ако им е отпусната пенсия, могат да се осигуряват по свое желание за фонд "Пенсии", а може и за общо заболяване и майчинство, ако желаят. Съгласно чл. 4, ал. 5 от КСО, лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, могат да се осигуряват за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт върху минималния осигурителен доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване - 420 лв. Съгласно чл. 4, ал. 7 от КСО, съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат, може да се осигурява по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ( 420 лв.), ако не е осигурен/ осигурена на друго основание или по законодателството на приемащата държава съгласно действащ международен договор, по който Република България е страна. Съгласно чл. 4, ал. 9, съпрузите на упражняващите свободна професия и/или земеделска дейност, когато с тяхно съгласие участват в упражняваната от тях трудова дейност, могат да се осигуряват по свое желание и за своя сметка за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за общо заболяване и майчинство, ако не са осигурени по ал. 1 и/или ал. 3, т. 1, 2 и 4, и/или чл. 4а от КСО. Осигурителните вноски за съпрузите на лицата, упражняващи свободна професия се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване, а за съпрузите на земеделските стопани или тютюнопроизводители - върху минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Брой: 22/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.73220 лв
1 GBP = 2.31131 лв