Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Депозитът като част от данъчната основа за доставка на наемна услуга. автор: Лиляна Панева

    Много често в договорите за наем на сгради или на части от тях се включват клаузи, съгласно които наемателите са задължени да предоставят на наемодателите си депозити като гаранция за добро изпълнение на своите бъдещи задължения във връзка с наетите обекти. При това възниква въпрос относно участието на сумите за депозита в данъчната основа за доставките на наемните услуги. Отговорът на този въпрос бе обект на нееднократни противоречиви становища от страна на данъчната администрация. Това затруднява взимането на решение относно законосъобразното третиране на депозитите в случаите, като този от следния пример: Регистрирана по ЗДДС българска фирма -ООД отдава под наем на физически лица части от сграда по договор, в който е предвидено заедно с първата наемна вноска наемателите да заплатят на дружеството депозит в размер на три месечни наемни вноски. Депозитът има за цел да гарантира доброто изпълнение на задълженията от страна на наемателите за навременно плащане на наема и на ползваните от тях консумативи- ток, газ, вода и др.п. разходи, направени при експлоатацията на наетите обекти. Как се третира по ЗДДС депозитът и дали се включва в данъчната основа на първата наемна вноска, когато сумата му се предава на наемодателя? Следва ли да се приеме, че той представлява един вид авансово плащане по доставка и, ако не- какви са нормативните основания за това? В коментара си проследяваме хронологията и аргументите, обосноваващи различните становища, давани от данъчната администрация на въпросите, поставени в казуса, тъй като някои данъчни администрации по места продължават да третират незаконосъобразно въпросните суми. По правило депозитът, който се предоставя на доставчиците на услуги за наемане на сгради или на части от тях, е сума, служи като гаранция, че с нея ще бъдат погасени евентуални бъдещи тяхни вземания, неплатени от наемателите в договорения срок. В случай, че за времето на действие на наемния договор такива вземания не възникнат, депозитът подлежи на връщане на наемателя. В този смисъл той няма характер на авансово преведена сума за бъдеща доставка. Въпреки това в писмо № 91-00-1 от 05.01.2009 г. на НАП е изразено становище, прилагано до средата на 2012 г. и в практиката на органите по приходите по места, че, макар че не представлява плащане за наемната услуга, депозитът следва да се третира като авансово плащане. Като изключение НАП приема, че не подлежат на включване в ДО на наемните услуги само сумите на депозитите, преведени в специална доверителна сметка, наречена "ескроу- сметка". В разяснение № 20-19-61 от 16.08.2010 г., относно данъчното третиране по ЗДДС на внесени гаранции по сключени договори за отдаване под наем на недвижими имоти, НАП препотвърждава това становище. Според него: " Предварителните плащания (задатък, капаро, отметнина, предплата, пишманлък и др.), извършени във връзка с бъдещи доставки, имат различни облигационно -правни функции. Те имат потвърдителна, гаранционна и обезщетително -наказателна функция. Независимо от тези облигационно -правни функции, предварителните плащания, разгледани в данъчно -правен аспект, обичайно имат и характер на частично авансово плащане. Същите обуславят изискуемост на данъка, в случай, че доставката, по повод на която са платени, е облагаема." В разяснението се приема също, че предварителното плащане не следва да се приема като авансово плащане само, ако то е преведено по "ескроу сметка", тъй като в такъв случай предплатаената парична сума е предоставена на наемодателя по начин, който определя при какви условия той може да се разпорежда с нея.

Брой: 21/11.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв