Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Промени на условията и редът за ползване на отпуските по Кодекса на труда. автор: Гошо Мушкаров

    В съответствие с измененията и допълненията на Кодекса на труда по отношение на отпуските, Министерският съвет прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските (НРВПО, обн. ДВ, бр. 63 от 2015 г., в сила от 18.08.2015 г.). Промените се отнасят до организацията на ползването на платените годишни отпуски и на отпуските за майчинство в предприятията. Платените годишни отпуски. Както стана дума и в коментара в бр. 9/2015 г. на сп. "Актив", основната промяна по отношение на платените годишни отпуски е отмяната на изискването за планиране и ползване на отпуските по утвърден от работодателя задължителен график. Веднага трябва да се отбележи, че отмяната на тези разпоредби не означава забрана за изготвяне на графици за ползване на отпуските. Не само че няма пречка, но от гледна точка на правилната организация на работата е добре по звена да се определя предварително и по възможност - съгласувано между отделните работници и служители - времето, през което за всеки се предвижда да ползва изцяло или част от платения си годишен отпуск. Разбира се, такива графици имат предварителен характер и винаги могат да бъдат променяни в интерес на работата и с оглед на личните нужди на хората. Промените са направени в чл. 37а, чл. 37б, чл. 37в, чл. 37г, чл. 37д, чл. 38 и чл. 38а от НРВПО. Работодателят повече не трябва да прави предварителен задължителен график за ползване на плетените годишни отпуски. Занапред в началото на всяка календарна година, но не по-късно от 31 януари, той е длъжен да уведоми писмено всеки работник или служител за размера на платения годишен отпуск, който има право да ползва през календарната година. В този размер се посочват и отложеният или неизползваният от предходни календарни години отпуск, правото за който не е погасено по давност. Формата за уведомление задължително е писмена, като е без значение дали това ще стане с отделно съобщение за всяко лице, или с общо за отделната структура писмо. За да се избегнат спорове, може да се препоръча всеки работник или служител писмено да потвърди (например с подпис и дата върху писмото), че е уведомен за размера на полагащия му се отпуск. Тази справка е важна и при изчисляване на обезщетението по чл. 224 от КТ за неизползваните към датата на уволнението дни платен годишен отпуск. В наредбата не е поставено задължение на работодателя да уведомява новите работници и служители за размера на полагащия се за първата година отпуск. Това става по преценка на всеки работодател, например със справка още при започването на работата. Работникът или служителят трябва да използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се отнася. Отпускът се ползва със съгласието на работодателя, който е длъжен да разреши платения годишен отпуск на работника или служителя до края на съответната календарна година. Ако ползването на отпуска е отложено по реда на чл. 176 от КТ, на работника или служителя се осигурява възможност да ползва най-малко половината от полагащия му се за същата календарна година платен годишен отпуск. Тази възможност е право, което работникът или служителят ползва по своя преценка. Променя се едно от основанията, по които работодателят има право да предоставя платен годишен отпуск без предварително искане на работника или служителя. От 15.03.2011 г. досега това можеше да стане, ако работникът или служителят не е използвал платения си отпуск в рамките на утвърдения график. От 18.08.2015 г. работодателят има право на основание чл. 173, ал. 4, т. 3 от КТ да предостави платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие, ако писмено го е поканил да ползва отпуска си до края на календарната година, за която се полага, но работникът или служителят не е направил това. Както се вижда, това си право работодателят може да използва след изтичане на годината, за която се отнася съответния отпуск, но не по-късно от изтичане на двегодишния давностен срок по чл. 176а от КТ. Останалите основания за ползване на годиш

Брой: 17/9.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв