Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Данъчни задължения на земеделските кооперации. автор: Лиляна Панева

    По данни на Националния съюз на земеделските производители в момента у нас са регистрирани и осъществяват стопанска дейност около 780 земеделски кооперации, които обработват почти 18% от обработваемата земя. Тяхният правен статут се урежда съгласно Закона за кооперациите, според чл. 1 на който: "Кооперацията е сдружение на физически лица с променлив капитал и с променлив брой членове, които чрез взаимопомощ и сътрудничество осъществяват търговска дейност за задоволяване на техни икономически, социални и културни интереси. Кооперацията е юридическо лице." Следователно за целите на данъчното облагане земеделските кооперации у нас са юридически лица. Техните данъчни задължения не се отличават съществено от тези на другите местни юридически лица, но спецификата на дейността, която осъществяват, внася някои съществени особености в реда за облагането им. Тези особености се проявяват както при формирането на данъчната основа за определяне на дължимия им корпоративен подоходен данък, така и при изпълнението на задълженията им по ЗДДС. І. Особености на данъчните задължения на земеделските кооперации по ЗКПО В качеството си на юридически лица земеделските кооперации подлежат на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО. Данъчната основа за определяне размера на дължимия от тях годишен данък се формира по общия ред на закона чрез преобразуване на счетоводния им финансов резултат във финансов резултат за данъчни цели. Преобразуването се извършва съобразно приложимите към дейността им нормативни разпоредби. Текущо през годината кооперациите правят авансови вноски по реда на ЗКПО, предвиден и за останалите данъчно задължени по този закон лица. 1. Авансови вноски на кооперациите за дължимия от тях годишен корпоративен данък Редът за определяне деклариране и внасяне на авансови вноски от данъчно задължените по ЗКПО лица е определен в разпоредбите на Глава четиринадесета от закона. На базата на своята прогнозна данъчна печалба за съответната година тези лица правят месечни или тримесечни авансови вноски за дължимия си годишен корпоративен данък. Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за предходната година превишават 3 000 000 лв., а тримесечни - тези, които нямат задължение да правят месечни такива, т.е. лицата с приходи от продажби за предходната година в размер от 300 000 - 3 000 000 лв. Съгласно чл. 83, ал. 2 от закона такива вноски не правят: - лицата, с нетни приходи от продажби за предходната година до 300 000 лв.; и - новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон. В съответствие с чл. 86 от ЗКПО размерът на месечните авансови вноски се определя по формула, която отчита месечната прогнозна данъчна печалба на съответното данъчно задължено лице за текущата година( прогнозната годишна, разделена на 12) и приложимата данъчна ставка за корпоративния данък, а на тримесечната- годишна прогнозна печалба разделена на 4. Прогнозните размери на дължимите авансови вноски за съответната година се декларират от лицата с годишната им данъчна декларация за предходната календарна година за месечните и в срока за плащане на първата вноска - за тримесечните. Междувременно, ако в течение на годината лицата преценят, че реалният размер на приходите им за текущата година ще се отличават от прогнозната, могат да подават декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите си вноски. Този момент е особено важен предвид това, че ако дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените месечни авансови вноски за съответната година или когато 75 на сто от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с над 20 на сто сумата от определените тримесечни авансови вноски за съответната година, върху превишението над 20 на сто се дължи лихва. Месечните авансови вноски за 2015 г. се внасят: за месеците януари, февруари и март - до 15 април на текущата кален

Брой: 16/8.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.75144 лв
1 GBP = 2.23217 лв