Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД. автор:Евгени Рангелов

    С този договор се урежда една специфична материя, която Търгов-ският закон /ТЗ/ третира като търговска сделка. Характерно за него е, че: -от една страна създава отношения на "влог"; а -от друга страна тези отношения са свързани и се реализират в "публичен склад". НОРМАТИВНА УРЕДБА Правната уредба на договора за влог в публичен склад се съдържа в чл. 573-586 от ТЗ. Към нотите на закона трябва да добавим и специалната Наредба № 3 за складовия регистър при публичен склад /обн. ДВ бр. 66/1999 г. /, издадена на основание чл. 574, ал. 2 от ТЗ. Освен тези актове, за публичните складове има текстове и в следните закони: -Закон за съхранение и търговия със зърно от 1998 г. В него има специални глави, посветени на публичните складове и на складовия запис; -Закон за митниците от 1998 г., който регламентира публичен склад, слагайки знак за равенство между него и антрепозитен склад; -Закон за акцизите и данъчните складове от 2005 година, който определя данъчният склад като място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател; За първите два вида складове (публичен и митнически) се изисква разрешителен режим, а за третия (акцизен) е необходим лиценз. ДОГОВОР ЗА ВЛОГ В ПУБЛИЧЕН СКЛАД С чл. 573 от ТЗ се дава определение на "договор за влог в публичен склад" като договор, с който влогоприемателят приема срещу възнаграждение стоки със задължение да ги пази и да ги върне на влогодателя или на овластено от него лице. Видно е, че този вид договор е модификация на влога по чл. 250 от Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/. Това дава възможност по отношение на договора за влог в публичен склад да се прилагат правилата на ЗЗД. Влогът в публичен склад, съгласно чл. 1, ал. 1, т. 9 от ТЗ, е търговска сделка-основна, но не единствена складова сделка. На тази основа могат да се сключват последващи складови сделки. И все пак, между влога по ЗЗД и по ТЗ има различия. Докато облигационният влог по ЗЗД е едностранен и безвъзмезден, то влогът в публичен склад е двустранен и възмезден. Освен това, трябва да се отбележи нещо съществено за договора за влог в публичен склад-той е формален. Това ще рече, че трябва да се сключва задължително писмено, както е предвидено в чл. 574, ал. 1 от ТЗ. Освен това, той трябва да се вписва в складовия регистър. ВАЖНО!! Писмената форма на договора за влог в публичен склац е условие за действителност на договора, а вписването му в складовия регистър има значение за противопоставянето му на трети лица. Като разлика между двата договора трябва да се посочи и разликата в тяхния предмет. Докато при влога по ЗЗД предмет на договора са вещи, то при влога в публичен склад предмет са стоки, предназначени за пазара. Освен това, съгласно чл. 575, ал. 2 от ТЗ влогоприемателят може да "смесва" вложените в склада заместими стоки с други стоки от същия вид и качество, освен ако изрично е уговорено това да не се прави. Договорът за влог в публичен склад е реален договор. Той се счита за сключен, когато влогоприемателят приеме предадените му стоки. Наличието на две законови уредби, по които може да се третира влога, поставя въпросът: може ли страните да избират свободно кой вид договор да прилагат по ТЗ или по ЗЗД? На пръв поглед това е възможно, но когато двете страни са търговци и стоките се влагат в публичен склад, те не могат да избират режима по ЗЗД. По въпроса има специално решение на ВКС от 2003 г.

Брой: 14/7.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв