Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ТЕМАТИЧЕН БРОЙ: Обезщетения по кодекса на труда. автор: Аспасия Петкова

    1. Обезщетение при недопускане на работа - чл. 213 от КТ Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при недопускането му на работа в два случая: а) при "първоначално" недопускане на работа - когато е възникнало трудово правоотношение между страните и работникът или служителят се яви в законоустановения седемдневен срок или в срока, уговорен между страните, за да постъпи на работа, а работодателят не го допусне да изпълнява трудовите си задължения. б) при "последващо" недопускане на работа - когато след като е започнало изпълнението на задълженията по възникнало трудово правоотношение, работодателят не допуска работника или служителя да осъществява трудовата си функция. 2. Обезщетение при временно отстраняване от работа - чл. 214 от КТ Работодателят дължи обезщетение на работник или служител, когото е отстранил временно от работа. Обезщетението се дължи, когато отстраняването от работа е извършено от работодателя неправомерно, т.е. без да е имал правно основание за това. Правомерно отстраняване от работа например е налице в хипотезите на чл. 199 от КТ (при явяване на работника или служителя в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения, употребява през работно време алкохол или друго силно упойващо средство). 3. Обезщетение при командировка - чл. 215 от КТ При командироване работникът или служителят има право да получи освен брутното си трудово възнаграждение още и пътни, дневни и квартирни пари при условия и в размери, определени в Наредбата за командировките в страната и в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. На основание посочените нормативни актове работодателят издава заповед за командировка в страната или в чужбина. В заповедта за командироване си посочват командировъчните дневни, пътни и квартирни пари, на които командированият работник или служител има право. 4. Обезщетение при преместване - чл. 216 от КТ Работодателят дължи обезщетение на работника или служителя при "преместване" в следните случаи: а) промяна на мястото на работа от едно населено място в друго; За да възникне задължение за работодателя да заплати на работника или служителя разходите по преместването (пътните разноски за него и за членовете на семейството му, разноските по пренасянето на покъщнината му, възнаграждение за дните на пътуването и за още 2 дни) е необходимо да се постигне споразумение. Следователно, дължимостта на това обезщетение е поставена под условие - само ако е постигнато споразумение между страните по трудовото правоотношение. б) прекратяване на трудовото правоотношение не по вина на работника или служителя или не по негово заявление с предизвестие, когато мястото на работата по прекратеното правоотношение е различно от мястото, където работникът или служителят живее постоянно; За завръщането на работника или служителя в постоянното му местоживеене работодателят може да заплати пътните разноски за него и за членовете на семейството му и разноските по пренасянето на покъщнината, когато е постигнато споразумение между страните. в) когато по ред, предвиден в закон, работникът или служителят се премества или е преместен на постоянна работа в друго населено място не по негова молба.

Брой: 13/7.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв