Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Тематичен брой: Отпуски по Кодекса на труда. автор: Аспасия Петкова

    Съгласно чл. 48, ал. 5 от Конституцията на Република България, правото на отпуск е основно право на работниците и служителите. Законовата уредба се съдържа в глава VIII от Кодекса на труда (КТ) - чл. 155 - 178, в други глави от КТ - чл. 92,ал. 2, чл. 224, 305, ал. 4, 312, 319 и др. Въпроси на отпуските са уредени и в Наредбата за работното време, почивките и отпуските ( НРВПО) и др. Размерите на отпуските се уреждат и в колективните трудови договори - чл. 155,156, 156а и чл. 66, ал. 2 от КТ. Отпускът е период от време, през който работникът или служителят е освободен от задължението да изпълнява трудовата си функция и произтичащите от нея трудови задължения. Предназначението на отпуска е разнообразно и зависи от вида на отпуска, може да бъде както време за почивка, време с намалена трудоспособност, или време за изпълнение и удовлетворяване на лични, семейни, професионални, обществени и други задължения и интереси. Например: право на образование, задължение за отглеждане на деца и т.н. Отпуските могат да се класифицират в две основни групи: -според заплащането на отпуските - платени и неплатени; -според предназначението на отпуските - платени годишни отпуски, учебни отпуски, служебни отпуски, творчески отпуски, отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения, отпуски за временна неработоспособност, отпуски по майчинство. Платени са отпуските, през време на които работникът или служителят получава определена парична сума, съразмерна с неговото трудово възнаграждение през времето, когато ефективно е работил. Това парично плащане замества липсващото трудово възнаграждение, а има и социално предназначение, каквото е имало трудовото възнаграждение - да задоволи своите и на семейството материални и духовни потребности. То може да бъде плащане по трудовото правоотношение от работодателя от средствата за работна заплата, което се приравнява към трудовото възнаграждение. Такива са платените годишни, учебни, служебни, творчески отпуски, голяма част от отпуските за изпълнение на граждански и обществени задължения и др. Платени са и отпуските, по които се изплаща обезщетение от средствата на ДОО: при временна неработоспособност - чл. 162 КТ, по майчинство - чл. 163 и 164 от КТ и др. Неплатени са отпуските, за които работникът или служителят не получава трудово възнаграждение или друго плащане, което замества липсващото трудово възнаграждение. В този случай се запазва трудовото правоотношение, в някои случаи времето се признава изцяло или отчасти за трудов и осигурителен стаж. Такива са отпуските за отглеждане на дете до 8 годишна възраст - чл. 167а от КТ; неплатените отпуски за учащите се - чл. 170, ал. 2, чл. 171 от КТ; на щатните изборни синдикални дейци - чл. 161, ал. 2 от КТ; общият неплатен отпуск за всички работници и служители - чл. 160 от КТ и др. Платените годишни отпуски се предоставят на всички работници и служители при нормалното и обичайно протичане на трудовото правоотношение. Правната им уредба се съдържа в чл. 155-156а от КТ и чл. 22-23 от НРВПО. Общите черти на платените годишни отпуски са: а) имат едно и също предназначение - да осигурят почивка и възстановяване на силите; б)предоставят се за календарна година; в)размерът се определя в работни дни; г)имат определен минимален размер на основния платен годишен отпуск от 20 работни дни, независимо от трудовия стаж; д) правото на платени годишни отпуски възниква при една обща предпоставка за всички видове платени отпуски - наличието на най-малко 8-месечен трудов стаж при постъпване на работа за първи път. Платените годишни отпуски биват: 1.Редовни :а)основни - чл. 155, ал. 4 от КТ; б)удължени - чл. 155, ал. 5 от КТ; 2. Допълнителни - чл. 156 от КТ. Удълженият платен годишен отпуск се предоставя само на определени категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата. Отнася се за учители, преподаватели, някои артисти, летци и др. За тях това е редовен отпуск.

Брой: 11/6.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.74099 лв
1 GBP = 2.19244 лв