Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ДДС за строителни услуги, предоставени от лице, установено в държава членка. автор: Лиляна Панева

    Вече не са рядкост случаите, при които строителни фирми, установени в държави - членки на ЕС (предимно в Гърция и в Румъния) предприемат или участват в осъществяването на строителни дейности на територията на България. Данъчният режим по ЗДДС на доставките, които възникват при това, зависи от много обстоятелства. Неговото законосъобразно прилагане е свързано както с конкретни задължения относно регистрацията на тези фирми за целите на облагането с ДДС у нас, така и с правилното документиране, регистриране и отчитане на извършените и/или получени от тях доставки във връзка със строителството. Предвид различните възможности за неговото осъществяване това поражда сравнително сложен нормативен състав с различни хипотези за коректни решения по ЗДДС в зависимост от конкретните обстоятелства, при които се осъществава строителната дейност на чуждестранните фирми у нас. Изясняването на тези хипотези ще бъде илюстрирано със следния пример: На румънска строителна фирма предстои да поеме строителството на обект на територията на България. Възможностите на фирмата за това са: - да командирова в страната свои служители и да прехвърли за целта необходимата за това техника; - да наеме необходимите за целта техника и персонал; или - да възложи строителната дейност на подизпълнители, при което няма да използва за нея своя или наета техника и служители, а само ще контролира нейното изпълнение. Какви задължения по ЗДДС възникват за фирмата при всяка една от тези възможности? 1.Общи нормативни постановки За определяне на тези задължения преди всичко следва да се установи дали и при какви обстоятелства според действащато законодателство се приема, че тя е установена на територията на страната, тъй като по силата на чл. 95, ал. 1 от закона на регистрация за целите на облагането с ДДС подлежи всяко данъчно задължено лице, което е установено на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги по смисъла на чл. 12 от закона. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Това означава че, за да определим задълженията по ЗДДС на румънската фирма у нас във връзка с осъществяваната от нея строителна дейност на територията на страната следва да определим: - в коя от горепосочените възможни варианти за осъществяване на строителната й дейност у нас се приема, че тя е установена на територията на страната; и - какво е местоизпълнението на доставките, които възникват в условията на тези варианти. 1.1. Лице, установено на територията на страната Дефиниция на понятието "Лице, установено на територията на страната" е дадена в т.11, от §1 на ДР от ЗДДС. В съответствие с нея такова е лицето, което е със седалище и адрес на управление на територията на страната или има постоянен обект на нейна територия. Не се смята за установено на територията на страната чуждестранно лице, което има обект на територията на страната, който не взема участие в извършването на доставката.

Брой: 10/5.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв