Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ С ОБЩА ЦЕНА И РАЗЛИЧЕН СТАТУТ. автор: Евгени Рангелов

    Всяко предприятие, собственик на недвижими имоти, може да се окаже в ситуацията на продавач на имотите. За съжаление, между лицата оформящи продажбата (юристи и ръководни кадри от предприятието) и счетоводството няма добра съгласуваност при изготвяне на проекта на нотариален акт, не се търси мнението и парафа на главния счетоводител, не се познават добре правилата за облагане по ЗДДС и в резултат на това счетоводството получава, при "свършен факт" договор за продажба с нотариална заверка, със малко или повече затруднения за определяне на данъчната основа и за начисляване на ДДС. Тези случаи намират приложение, когато предмет на продажба са терен /УПИ/, застроен с повече от една основни сгради, с трайни насаждения, ограда, басейн и пр. Или, пред счетоводството на търговското предприятие-продавач на комплекс от недвижими имоти, възникват следните проблеми: -да се установи дали продажната цена е с ДДС или без; -дали основната доставка е една или са повече, от гледна точка на прилагането на режима за облагане с ДДС; -при наличие на "нови" и "стари" сгради в комплекса от недви-жими имоти, предмет на продажбата, и при обща продажна цена, какви са продажните цени, оттам и данъчните основи на отделните доставки от комплекса; Нормативна уредба За да решим правилно посочените проблеми, трябва да анали-зираме фактическата ситуация, от гледна точка на законовите изисквания на ЗДДС: а/Ако в договора за продажба с нотариална заверка е посочена обща цена за всички недвижими имоти, предмет на продажбата, без изрично посочване дали цената включва или не ДДС, трябва да приложим правилото на чл. 67, ал. 2 от ЗДДС, като приемем, че ДДС-то е включено в продажната цена, да го изчислим (с процент над 100) и да намалим със сумата на данъка продажната цена, която се отчита като приход от продажбата; б/Съгласно чл.128 от закона, когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка. В такива случаи характерът на основната доставка определя приложимия режим на ДДС. Задължение на счетоводството е правилно да определи дали е налице една основна доставка или има повече от една основни доставки. Практически трябва да се определи, дали към основната доставка има "съпътстващи" доставки. Най-общо, съпътстваща е доставката, за която купувачат не би сключил сделката, за да придобие самостоятелно предмета на тази доставка, но тя се явява необходимо допълнение към основната доставка, повишава неговото качество и потребителски възможности. В този смисъл има Решение на Съда на ЕО: по дело С-349/96; в/След като се определят основните доставки от предмета на продажбата, счетоводството трябва да издаде в 5-дневен срок от датата на нотариалната заверка фактура за продажбата. При положение, че има повече от една основна доставка в комплекса, за всяка от тях следва да се определи данъчната основа, с оглед начисляване или неначисляване на ДДС (в зависимост от това, дали сграда е "нова" или не е нова).

Брой: 9/5.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв