Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Понятието "постоянен обект" по смисъла и за целите на ЗДДС. автор: Лиляна Панева

    В много случаи законосъобразният ред за облагане на доставките с ДДС зависи от това дали доставчикът или получателят на стоките и/или услугите, предмет на съответната доставка, притежават на територията на страната постоянен обект на стопанска дейност, с който е свързана доставката. Правилното определяне на това обстоятелство е особено значимо при доставките на услуги с местоизпълнение на територията на страната, тъй като съобразно наличието или отсъствието на такъв обект данъчните задължения на участниците в сделката са съвършенно различни. Това означава, че точната дефиниция на това понятие има особено важно значение за законосъобразното определяне на режима за облагане, приложим при дадени конкретни обстоятелства. Следователно при неговото определяне е задължително да се отчитат всички обективни факти и тяхната съотносимост към легитимната за целите на ЗДДС дефиниция на понятието "постоянен обект". Това предполага тази дефиниция да определя ясно и еднозначно съдържанието на понятието. Въпреки това и независимо от първенстващата роля на общоевропейското данъчно законодателство пред националното, в действащата редакция на ЗДДС за него е дадена дефиниция, която се различава от тази, определена с чл.11 на Регламент 282/2011/ ЕС. Това дава възможност за нееднозначно и понякога неправилно тълкуване на неговото съдържание. 1."Постоянен обект" според ЗДДС и според чл.11 от Регламент 282/2011/ЕС Съгласно т. 10 на § 1 от ДР на ЗДДС 10. "Постоянен обект" е търговско представителство, клон, офис, кантора, ателие, завод, работилница (фабрика), магазин, склад за търговия, сервиз, монтажен обект, строителна площадка, мина, кариера, сонда, петролен или газов кладенец, извор или други подобни, целящи извличане на природни ресурси, определено помещение (собствено, наето или ползвано на друго основание) или друго място, чрез което едно лице извършва цялостно или частично икономическа дейност на територията на една страна. Според чл.11 на Регламента обаче, "постоянен обект" е всеки обект, различен от мястото, където е установена стопанската дейност на данъчнозадълженото лице, който се характеризира с достатъчно равнище на постоянство и има подходяща структура от гледна точка на човешките и техническите ресурси, за да може да получава и ползва услугите, доставени за собствените нужди на този обект (т. 1 на чл.11) и/или, за да може да доставя услугите, които престира (т. 2 на същия член). Това означава, че съгласно правилата на Регламент 282/2011/ЕС, за да бъде квалифициран като "постоянен" даден обект, той следва да се намира на място, различно от мястото, където се изпълняват функциите на централната администрация на стопанската дейност на данъчно задълженото лице, и да отговаря на определени изисквания за постоянност, размер и наличност на необходимите за изпълнението на съответната дейност човешки и технически ресурси. Разпоредбата на т.10 от § 1 на ДР от ЗДДС не съдържа такива изисквания. Как ще се оцени дали дадено данъчнозадължено лице притежава обект на постоянна дейност на територията на страната съобразно двете посочени дефиниции? 2. Практическо определяне наличието на постоянен обект на територията на страната Оценка за наличието на постоянен обект на територията на страната при следните обстоятелства (реален казус): Три физически лица притежават сграда на територията на страната, която е отдадена под наем на банка. Едното от тези лица е установено в Англия- там е данъчно регистрирано и задължено. Как се третират доходите от наем по ЗДДФЛ и ЗДДС както за установените в България физически лица, така и за чуждестранното физическо лице?

Брой: 8/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв