Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Допълнителни възнаграждения, които могат да получават държавните служители. автор: Жанет Богомилова

    Съгласно чл. 67 от Закона за държавния служител (ЗДСл) брутната заплата на служителите в държавната администрация се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения. Минималните и максималните размери на основните заплати, размерите на допълнителните възнаграждения, условията и редът за определянето им се определят с Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация /НЗСДА/ на Министерския съвет. Те не могат да бъдат по-ниски от определените в трудовото законодателство. Според чл. 67, ал. 9 от ЗДСл разходите за допълнителните възнаграждения са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет. Допълнителните възнаграждения са изчерпателно посочени в чл. 67, ал. 7 от ЗДСл - това означава, че държавният служител може да получава само изброените в разпоредбата допълнителни плащания и то само когато са налице законовите предпоставки за това. Те са следните: "Допълнително възнаграждение за нощен труд; "Допълнително възнаграждение за извънреден труд; "Допълнително възнаграждение за работа през официалните празници; "Допълнително възнаграждение за времето на разположение; "Допълнително възнаграждение за постигнати резултати. Важно: Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, като се изплаща четири пъти годишно - през месец април, юли и октомври за текущата година и през месец януари - за предходната година, въз основа на оценка по ред, определен в НЗСДА. Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което може да получи държавен служител, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати. След промените в ЗДСл от 1 юли 2012 г. съгласно чл. 67, ал. 11 от ЗДСл на държавния служител не може да се определят допълнителни възнаграждения на основания, различни от посочените в ЗДСл. В други закони не може да се определят допълнителни възнаграждения на държавния служител. Редът и условията, при които се изплащат допълнителните възнаграждения на държавните служители са подробно разписани в НЗСДА. Съгласно чл. 20 от НЗСДА за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 и 6,00 ч. се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв. Според чл. 21 от НЗСДА за положения извънреден труд се заплаща допълнително възнаграждение за отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата, в размер, както следва: - за работа през работните дни - 50 на сто; - за работа през почивните дни - 75 на сто; - за работа през дните на официални празници - 100 на сто; - за работа при сумирано изчисляване на работното време - 50 на сто.

Брой: 6/3.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.74099 лв
1 GBP = 2.19244 лв