Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ОТЧИТАНЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРИ ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. автор: Евгени Рангелов

    Изграждането на строеж е сложен и продължителен процес. В него са ангажирани строители, монтажници, доставчици, транспортни предприятия и предприятия от различни сфери, свързани с оборудването и обзавеждането на бъдещата сграда. В зависимост от конструкцията на строежа и създадената организация от изпълнителя част от материалите, конструкциите и услугите се доставят отвън, от специализирани производствени, търговски и транспортни предприятия, но друга част може да се изготвя, комплектова и монтира в спомагателните стопанства на строителното предприятие. Този подход се прилага, когато обемите на работа са значителни и продължават повече години-обстоятелство, което оправдава създаването на собствена спомагателна база в предприятието. Най-често става въпрос за производството в собствени цехове, като спомагателна дейност, на ж. б. панели, метални конструкции, бетонови и варови разтвори, бетонови полуконструкции и пр. Практиката е показала, че изграждането и ползването на спомагателни стопанства в строителното предприятие има безспорни предимства: -постига се по-висока ефективност, тъй като печалбата, предназначена за външни доставчици, фактически остава в строителното предприятие; -спомагателните стопанства често имат свободен капацитет, който използват за производство на изделия и услуги за реализация "навън", като по този начин повишават ефективността; -за нормалното функциониране на спомагателните дейности се изграждат (най-често със средства от временното строителство) складови площи, бетонови и варови центрове, арматурни цехове, цехове за заготовка на железарски, тенекеджииски, за елементи на отопление, вентилация, ВиК и пр., звена за експлоатация и ремонт на строителни машини и технологичен автотранспорт, дърводелски цехове за дограма и обшивки, цехове за различни видове метални конструкции и ж. б. елементи и битово стопанство (за хранене, жилища, почивни бази, спорт и туризъм и пр.). Възможностите в това отношение са много, но всяка от спомага-телните дейности се разкрива и функционира след строга икономическа обосновка за очакваната ефективност. Не рядко спомагателните дейности произвеждат от излишъци и отпадъци на материали "стокова продукция", както и услуги със строителна механизация и автотранспорт. Така се оползотворяват активите и работната ръка, а материалите постигат по-висока из-ползваемост, вкл. изрезки, маломерни части и отпадъци. Продукцията, изпълнена от спомагателните дейности, се влага в основното производство (строежите): -по фактическа себестойност; или -по планово-разчетни цени, когато спомагателното звено е организирано на вътрешностопанска сметка. В тези случаи звеното формира свой финансов резултат, който дава представа за ефективността му, а при годишното счетоводно приключване финансовият резултат се разпределя на приета база между калкулативните единици от основнвто производство. Възможни са различни бази за разпределение, но най-често в строителството се прилага: -обема на изпълнените строително-монтажни работи /СМР/; -сумата от разходите за работна заплата и за механизация; -преките разходи. За счетоводно отчитане на разходите в спомагателните дейности се ползва сметка 612 Разходи за спомагателна дейност, а за отделните спомагателни дейности, цехове, производства и пр. се ползват четирицифрени или аналитични сметки.

Брой: 7/4.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв