Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Годишни задължения за платците на доходи на физически лица за 2014 г. автор: Лиляна Панева

    Действащата редакция на ЗДДФЛ регламентира определени текущи и годишни задължения за работодателите, предприятията или самоосигуряващите се лица - платци на доходи на физически лица. Какви са тяхните задължения във връзка с годишното облагане на тези доходи? І. Задължения на работодателите във връзка с годишното облагане 1. Кои лица са работодатели по смисъла на ЗДДФЛ? Съгласно т.27 на §, от ДР на ЗДДФЛ ""Работодател" е всяко местно лице, чуждестранно лице, извършващо дейност чрез място на стопанска дейност или определена база на територията на страната, както и търговско представителство по Закона за насърчаване на инвестициите, което наема физически лица по трудови правоотношения или е страна по договор за предоставяне на персонал от чуждестранно лице." Следователно всички местни или чуждестранни физически или юридически лица, които наемат физически лица по трудови правоотношения (тези, определени като такива, съгласно т.26 на §1, от ДР на закона) или са страна по договор за предоставяне на персонал на чуждестранно лице. Попадайки в категорията "работодател", тези лица стават данъчно задължени по смисъла на ЗДДФЛ и имат нормативно регламентирани задължения и отговорности във връзка с начисляването, удържането и внасянето на подоходния данък на наетите от тях или предоставени като персонал на чуждестранно лице физически лица. 2. Задължения на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ Задълженията на работодателите във връзка с годишното облагане по ЗДДФЛ за доходите на наетите от тях или предоставени като персонал на чуждестранно лице физически лица са поставени в зависимост от това дали към 31 декември на годината те се считат за работодатели по основно трудово правоотношение на съответното физическо лице. Съгласно т. 52 от §1 на ДР от ЗДДФЛ "Основно трудово правоотношение" е трудовото правоотношение по т. 26, което е възникнало първо по време. При определяне на основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по т. 26, буква "и". Такива са правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери. Очевидно е, че коректното определяне на това дали даден работодател се явява такъв по основно трудово правоотношение за дадено конкретно физическо лице или не, предполага, когато към 31.12.2014 г. лицето има повече от едно трудови по смисъла на закона правоотношения, да определи това с кой от работодателите му следва да се приеме за основно. По силата на израза "което е възникнало първо по време" в т.52 от §1 на ДР от ЗДДФЛ това следва да е онзи работодател, договорът за трудови правоотношения с който е сключен най- напред във времето.

Брой: 2/1.2015

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.72838 лв
1 GBP = 2.18712 лв