Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ. автор: Аспасия Петкова

    Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. За трудова злополука се приема и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане от работното място до основното място на живеене, мястото, където осигуреният работник обикновено се храни през работния ден или получава трудовото си възнаграждение. Съгласно чл. 55, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си. Съгласно чл. 73, ал. 2 от Наредбата за медицинската експертиза, не се считат за внезапно увреждане на здравето по смисъла на чл. 55 от КСО патологични състояния вследствие на заболяване от каквото и да е естество, включително епилепсия, хронична исхемична болест на сърцето (всички клинични форми, включително миокарден инфаркт), мозъчен инсулт, захарен диабет, атеросклероза, високо кръвно налягане, душевни болести. Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под въздействието на вредните фактори на работната среда или работния процес и което е включено в Списъка на професионалните болести, издаден от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването. Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и късните й последици. Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните заболявания се съдържат в Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и Наредбата за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести. Всяка трудова злополука се декларира пред Териториалното поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ), където комисия извършва разследване с участие на представители на ИА "ГИТ", на комитетите или групите по условия на труд и други компетентни органи. В ТП на НОИ се съставят досиета на злополуките и се води регистър. Контролът по спазване на нормативните изисквания за установяване, разследване и регистриране на трудовите злополуки се осъществява от контролните органи на НОИ. Контролът по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предприетите мерки за предотвратяване и намаляване на трудовите злополуки се осъществява от контролните органи на ИА "ГИТ". Осигуряването за трудова злополука и професионална болест се осъществява чрез задължителното държавно обществено осигуряване като средствата са обособени във фонд "Трудова злополука и професионална болест" .

Брой: 16/8.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Панагюрище, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.74099 лв
1 GBP = 2.19244 лв