Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Условия и ред за самофактуриране на доставките. автор: Лиляна Панева

    По смисъла и за целите на ЗДДС понятието "самофактуриране" означава издаване на фактура или известие към фактура не от доставчика , а от получателя на доставката. При самофактурирането получателят на доставката издава данъчните документи от името и за сметка на данъчно задълженото лице - доставчик, съгласно разпоредбата на чл. 224, ал. 3, предложение второ от Директива 2006/112/ЕО и на основание чл. 113, ал. 11 от ЗДДС. Условията и редът за прилагането му и за приемането на издадените от получателя на доставките документи от страна на доставчика се определят с разпоредбите на чл. 79а и на чл. 79б от ППЗДДС. 1. Приложимост на самофактурирането Самофактурирането е приложимо както при сделките за доставки на стоки и/или услуги между данъчно задължени лица, установени на територията на страната, така и при тези, извършвани между последните и данъчно задължени лица, установени в държави членки на ЕС. Условията и редът за прилагането му при доставки между данъчно задължени лица, установени на територията на страната, са регламентирани в чл. 79а от ППЗДДС, а за тези между лица, едното от които установено на територията на страната, а другото- в държава членкана ЕС - в чл. 79б от правилника.1 2. Условия за самофактуриране между данъчно задължени лица, установени на територията на страната По силата на чл. 113, ал.11 от ЗДДС и на чл. 79а, ал. 1 от ППЗДДС фактура или известие към фактура за дадена доставка може да бъде издадено от получателя на доставката при наличието на предварително (устно и писмено) споразумение между страните по сделката. Условията на предварителното споразумение и процедурите за приемане на всяка фактура между доставчика и получателя се определят от двете страни. Съгласно чл. 79а, ал. 4 от правилника споразумението се счита за предварително, когато е сключено преди началото на самофактурирането. 2.1. Съдържание на споразумението за самофактуриране Съдържанието на споразумението не е изрично нормативно определено, но според ал. 6 на чл. 79а от правилника то може да съдържа следната информация: - име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя; - име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика; - срок, за който се сключва споразумението; - съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за негова сметка; - начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури; - съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението; - задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрация по ДДС.

Брой: 12/6.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв