Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Основание за неначисляване на данък от лица, регистрирани по чл. 97а от ЗДДС. автор: Лиляна Панева

    Съгласно чл.113 от ЗДДС данъчно задължените лица са длъжни да издават фактури или известия към тях за извършените доставки, независимо дали получателят на доставката или промяната, която се документира с тях, е регистирано или нерегистрирано лице. Изключение правят само случаите по чл.113, ал.3 от закона. Когато по силата на съответните обстоятелства и норми в документа не се начислява ДДС, издателят му е длъжен да посочи основанието, което му дава това право. В същото време съгласно чл.113, ал. 9 от закона данъчно задължените лица, които са регистрирани на основание чл. 97 а, ал.1 и 2, нямат право да посочват ДДС във фактурите и известията към тях, които издават. В тази връзка възниква въпросът дали следва ли в тези случаи в издаваните документи да се посочва основанието, по силата на което в тях не е начислен данък. И, ако отговорът на този въпрос е положителен, има ли разлика в посочваното основание при документите, издавани във връзка с доставки с местоизпълнение на територията на страната и с местоизпълнение извън нея? Редът, определящ вида на основанията, които дават право за непосочването на данък в документите, е регламентиран в чл.79 от ППЗДДС. В съответствие с неговите разпоредби основанието за неначисляване на данък в дадени данъчни документи зависи от вида и местоизпълнението на доставката, която се документира с тях. Те определят, че при доставки на стоки и/или услуги от лице, регистрирано на основание чл. 97а от закона, извършени в рамките на неговата независима икономическа дейност, като основание за неначисляване на данък в издаваните документи се посочва: - при доставки с местоизпълнение на територията на страната в документите следва да се вписва "чл.113, ал. 9 от ЗДДС"; - при доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с местоизпълнение на територията на държава членка на ЕС, като основание се вписва "обратно начисляване" (англ. Reverse charge); - в документите, издавани за доставки с местоизпълнение на територията на трета страна или територия - съответната разпоредба на закона или на правилника. Така например при доставки на рекламни услуги, предназначени за данъчно незадължени лица, установени в държава извън ЕС, като основание ще се посочи "чл. 21, ал. 5, т. 2, б."б" от ЗДДС" , при доставка на консултантска услуга за такова лице - "чл. 21, ал. 5, т. 2 б "а" от ЗДДС и т.н. за доставките на останалите видове услуги. По правило в съответствие с Директива 2006/112/ЕС текстът "обратно начисляване"- (Reversed Charge) следва да се вписва в документите, издавани за всички доставки, данъкът за които е изискуем от получателя им. Такова изискване произтича и от разпоредбата на чл.114, ал. 4 от ЗДДС.

Брой: 9/5.2014

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв