Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ИНВВЕНТАРИЗАЦИЯ НА АКТИВИТЕ И ПАСИВИТЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. автор: Анастасия Матова - Головина

    І. Основни положения. Съгласно определението, дадено в § 1,т.10 от Допълнителните разпоредби към Закона за счетоводството същността на инвентаризацията е процес на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи на натуралните и стойностни параметри на активите и пасивите на предприятието към точно определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуалните различия. Инвентаризацията е една от основните процедури, която е елемент от годишното счетоводно приключване и осигурява достоверна информация за финансовия отчет на предприятията. Чрез методите на инвантаризацията документално се обхващат онези процеси, факти и явления, които са настъпили или протекли в предприятието, оказали са своето влияние на неговото имущество, но това е станало независимо, а в някои случаи и против действията и волята на ръководството и сътрудниците му. Такива явления са : производствени аварии, стихийни бедствия /наводнения, пожари, земетресения и др./, похабяване при съхранение, кражби, разхищения, злоупотреби, фири, допуснати счетоводни грешки и непълноти и други. Чрез инвентаризацията се осъществява и непосредствен контрол по опазване имуществото на предприятията. Пълното обхващане чрез инвентапизиране на всички активи и пасиви и правилно отразяване по счетоводните сметки на констатираните различия, допринася за реалността на посоченото в годишния финансов отчет имуществено и финаннсово състояние на предприятието. Нормативните постановки, регламентиращи извършването на инвентаризацията са утвърдени с чл. 53, ал.2 и 3 от Търговския закон и чл. 22 от Закона за счетоводството /ЗСч/. Определено е, че инвентаризациите на активите и пасивите се извършват през всеки отчетен период с цел достоверното им представяне в годишния финансов отчет. Инвентаризациите се извършват по ред и начин, определен от органите на управление на предприятието. Това изискване налага в счетоводната политика или в отделна вътрешна наредба / правилник/ всяко предприятие да разработи система обхващаща проблемите по отчитането, опазването, движението и контрола на имуществото и задълженията на предприятието, като се съобразява със спецификата на извършваната от него дейност В тази наредба трябва да са определени периодичността на провеждане и обектите на инвентаризиране, съобразно характера на дейността и структурата на предприятието, с цел чрез отразяване на резултатите от инвентаризациите да се постигне достоверно представяне на всички активи и пасиви в годишния финансов отчет. В наредбата се определят и изискуемите документи, отразяващи резултатите от инвентаризациите, съставът от сътрудниците на предприятието, ангажирани с провеждане и обсъждане на констатираните резултати, както и сроковете за събиране на писменни обяснения от засегнатите длъжностни лица. Когато, през течение на отчетния период се наложи да се извършат извънредни инвентаризации / извън предвидената периодичност / - например : за разграничаване на личната материална отговорност / при смяна на материално - отговорни лица / ,при кражба, авария, бедствие, по искане на контролни органи и други събития, предвидените за същия период редовни инвентаризации могат и да не се проведат.

Брой: 24/12.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв