Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Начисляване на ДДС при продажби на чуждестранни физически лица. автор: Лиляна Панева

    Фирма, регистрирана по ЗДДС, продава стоки на физически лица - чуждестранни граждани. Продажбите се извършват по два начина: стоките се изпращат на лицата в държавата, където са установени, или лицата ги закупуват при пребиваването си в България. Как следва да се облагат тези продажби и с какви документи фирмата ще докаже, че стоката е напуснала страната? Отговаря: Лиляна Панева - данъчен консултант Редът за документиране и облагане на доставките с ДДС зависи главно от тяхното местоизпълнение и от данъчния статут на техните доставчици и получатели. При посочените обстоятелства продажбите се извършват от регистрирано за целите на облагането данъчно задължено лице (ДЗЛ), а техни получатели са чуждестранни физически лица с неуточнен данъчен статут. Те може да са индивидуални потребители на закупуваните стоки, т.е. граждани, а може да са и лица, покупките на които се фактурират на представлявано от тях ДЗЛ (например. командировани у нас физически лица, които закупува стока от името и/или за нуждите на фирма). В резултат на това доставките, които възникват при тези продажби, може да са както доставки с местоизпълнение на територията на страната, така и с местоизпълнение извън тази територия. Когато лицата закупуват стока на територията на страната, доставките са с местоизпълнение на тази територия, а когато те им се изпращат в чужбина - местоизпълнението на доставките е различно в зависимост от конкретните обстоятелства. Следователно законосъобразният режим за облагане на отделните доставки, които извършва фирмата в отделните случаи, е различен. При това са възможни няколко основни хипотези: 1. Чуждестранните физически лица закупуват стоката на територията на страната В зависимост от държавата, където са установени лицата, техния данъчен статут по ДДС или установеността и статута на ДЗЛ, които те евентуално представляват, облагането на продадените им стоки се извършва по следния ред: 1.1. Лицата са установени в държава членка на ЕС Режимът за облагане на доставките, които възникват при продажби на такива лица, зависи от това дали те, или ДЗЛ, които представляват, са регистрирани или нерегистрирани за целите на облагането в държава членка на ЕС. Възможни са два варианта: А) Лицата или представляваните от тях ДЗЛ не са регистрирани за целите на облагането нито в държавата членка, където са установени, нито в друга държава членка на Общността или у нас 1 При такива продажби се начислява ДДС, както при доставките, предназначени за български физически лица, и начисленият им данък не подлежи на възстановяване. При тях не е необходимо да се доказва, че продадената стока е напуснала територията на страната. Те се документират и третират данъчно, както доставките на стоки от вътрешния ни стокооборот, включително с касова бележка. Съгласно чл.113, ал. 3, т.1 от ЗДДС за тях може да не се издават фактури (освен, ако дадено лице поиска такива), а данните за възникналите доставки се документират и отчитат с отчет, редът за издаването и регистрирането на който са регламентирани в чл.119 от закона;

Брой: 23/12.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв