Вестник Актив
  • Тема на броя:
    КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ ПРИЛЕЖАЩИЯ ТЕРЕН КЪМ СГРАДА ЗА ЦЕЛИТЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ОБЛАГАНЕ ПО ЗДДС. автор: Евгени Рангелов

    Промените в ЗДДС от 2007 година създадоха нови положения относно формирането на данъчната основа и облагането на доставка, когато сградите са "нови" или не са нови, включително и за прилежащия им терен. Практиката показва, че при прилагането на тези законови норми има неточности и погрешно изчисляване на прилежащия терен, а оттам-и на данъчната основа и данъка. В следващите редове ще коментираме темата, като имаме предвид, че в последните години сделките с недвижими имоти се увеличиха значително. За правилното прилагане на ЗДДС следва да имаме предвид съдържанието на две понятия, на които законът дава определение: а/съгласно § 1, т. 5 от ДР на закона "нови" са сградите: -които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или -за които, към датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца, считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Разрешение за ползване на строеж се издава по реда, предвиден в Наредба № 2 на МРРБ от 2003 г. за строежите от І-ІІІ категория (съгласно Номенклатурата по Наредба № 1 на МРРБ от 2003 год). За издаване на разрешението инвеститорът/възложителят на строежа прави писмено искане до Дирекцията за национален строителен контрол (ДВСК), придружено с Протокол обр. 16 на държавната приемателна комисия и доклад на строителния надзор. За строежите от ІV-V категория не се иска разрешение за ползване, но законът предвижда регистрация в общината по местонахождение на строежа. След представяне на предвидените документи на инвеститора се издава УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ на строежа. За строежите от VІ-та категория въвеждането в действие се извършва с вътрешна заповед на ръководителя и протокол на назначена от него комисия. Поясняваме тези положения, тъй като посочените два документа-РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ и УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, респ. тяхните дати на издаване, дават възможност за класифициране на сградите като "нови" или "не нови" (по-нататък ще използваме термина "стари"). б/прилежащ терен, съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДДС, е сумата от: -застроената част от сградата, по смисъла на ЗУТ; и -площта около застроената част, определена на отстояние 3 метра от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот. Това определение не съответства напълно на определението, дадено в Наредба № 7 от 2004 г. на МРРБ, но следва да се ползва за целите на данъчното облагане по ЗДДС.

Брой: 21/11.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв