Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ГАРАНЦИОННИ УДРЪЖКИ И РАЗХОДИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ В ГАРАНЦИОННИТЕ СРОКОВЕ НА СТРОЕЖИТЕ. автор: Евгени Рангелов, магистър по финанси

    Нормативната уредба у нас винаги е съдържала строги из-исквания за качеството, сигурността и безопасността на строежите. Друг е въпросът, дали тези изисквания се спазват винаги и какво е реалното качество на строежите. Освен това трябва да се отбележи, че за спазване на нормативните изисквания за качеството на строежите са създадени и функционират редица контролни органи: Дирекцията за национален строителен контрол, института на строителния надзор, инвеститорския контрол на самите предприятия, редица специализирани органи за определени монтажни видове работи и съоръжения, авторският надзор на проектанта и други. Контролът е повсеместен-от фазата на проектиране и проверка за съответствие на проекта с нормативните изисквания, по време на изпълнението на строителните и монтажните работи, до приемането на строежите от държавна приемателна комисия с голяма взискателност. Отделно се провежда контрол за качеството на влаганите материали, разтвори и конструкции-нещо, което се доказва със сертификати, с протоколи съставени по време на изпълнение на строител-ството и протоколи за "скрити работи". Законът за устройство на територията /ЗУТ/ и Наредба № 2 на МРРБ от 2003 г. регламентират "гаранционни строкове" по видове строежи, като конкретните срокове се договарят между инвеститора и строителя, но не могат да бъдат по-кратки от нормативно определените гаранционни срокове. Въпрос на договорите за строителство са и така наречените "суми за гаран-ционно поддържане". Това са договорени удръжки от текущите плащания на изпълнените строително-монтажни работи /СМР/, вкл. и при окончателното разплащане на готов строеж, които остават у инвеститора като гаранция, че ако по време на гаранционния срок възникнат дефекти, строителят ще ги отстрани безвъзмездно. Гаранционните удръжки се възстановяват на строи-теля едва след като изтекат договорените/нормативните гаранционни срокове и се удостовери двустранно, че няма неотстранени дефекти. Отказът на строителя да отстрани дефекти, възникнали в гаранционния срок, води до "конфискуване" на удържаната за гаранция сума и инвеститорът може да я ползва за отстраняване на дефектите със собствени сили или чрез друга строителна организация.

Брой: 19/10.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв