Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Право на увеличение на данъчен кредит за лек автомобил при промяна на ползването му. автор:Лиляна Панева

    Част от промените в ЗДДС и в ППЗДДС, които са в сила съответно от 01.01.2013 г. и от 28.02.2013 г., засегнаха реда за прилагане на ограниченията за ползване на данъчен кредит за придобиването , експлоатацията и поддръжката на автомобилите, квалифицирани като "леки" по смисъла на т. 18 на § 1 от ДР на закона. В тази връзка в разпоредбите на чл. 67 от ППЗДДС са направени промени, които уреждат реда за прилагане на новата редакция на чл.79, ал. 8 от ЗДДС. При определени обстоятелства тя дава право на данъчно задължените лица да извършат корекция на данъчен кредит в посока увеличение. Ще припомним, че според редакцията на тази разпоредба, която е в сила от 01.01.2013 г. "Регистрирано лице, което не е приспаднало или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69, може да упражни право на данъчен кредит или да коригира (увеличи) размера на ползвания частичен данъчен кредит по ред и в размер, определени с правилника за прилагане на закона." Освен за случаите, при които обстоятелствата по чл.79, ал. 8 от закона се явяват след 01.01.2013 г., в § 23 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за изменение и допълнение на ППЗДДС (ПИДППЗДДС) е включена разпоредба, която дава право такава корекция да се извърши и за автомобили, придобити и ползвани в минали данъчни периоди. Такива са случаите, при които при придобиването на лек автомобил преди 2013 г. данъчно задължените лица не са ползвали данъчен кредит поради наличието на ограничение по реда на чл. 70 от закона, но впоследствие са го използвали за извършването на облагаеми доставки. В тази връзка се задават въпроси като този от следния пример: Дружество, регистрирано по ЗДДС, е придобило на 20 май 2010 г. лек автомобил , при придобиването на който на основание чл. 70 от закона не е ползвало данъчен кредит, тъй като той е използван за управленска дейност. От м. август 2012 г. дружеството започва да го отдава под наем, т.е. започва да извършва с него облагаеми доставки. Приложима ли е в случая разпоредбата на § 23 от ПЗР на ПИДППЗДДС, която дава право на данъчно задължените лица да ползват част от ДДС, начислен им при придобиването на съответната стока или услуга? Редът за упражняването на данъчния кредит на основание чл. 79, ал. 8 от закона е регламентиран в чл. 67 от ППЗДДС. В съответствие с него размерът на кредита, на който имат право лицата за придобиването на движими вещи (стоки) и услуги, се определя по формула, определена в чл. 67, ал.1, т. 2 , б."б" от правилника. Упражняването на това право се реализира чрез издаване на протокол, реквизитите на който са определни в чл. 67, ал. 2 от ППЗДДС. В новата редакция на правилника разпоредбите на чл. 67, ал. 3- 6 не са претърпяли промени и определят по-особен ред за неговото издаване и за ползването на правото на данъчен кредит в случая от примера. Съгласно чл. 67, ал. 3 от ППЗДДС протоколът се издава на последния ден на данъчния период, в който са настъпили обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона. На основание чл. 67, ал. 4 от правилника данните от него следва да се отразят в дневника за покупките и в справката декларация за последния данъчен период на годината, в която изтича 5- годишния срок от придобиването на автомобила, при което за него не е ползван данъчен кредит. Броят на годините (БГ), заместван във формулата, в случая ще е на 2, тъй като срокът за корекцията не включва годината , в която са възникнали основанията за нея , т.е. в случай от 2013 до 2014 г.

Брой: 18/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв