Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ДРУЖЕСТВЕН ДЯЛ НА НАПУСНАЛ СЪДРУЖНИК: СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ.автор: Евгени Рангелов, магистър по финанси

    Съдружник в дружество с ограничена отговорност /ООД/ може, съгласно чл. 125, ал. 2 от Търговския закон, да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, изпратено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяване. Имуществените отношения с напусналия съдружник трябва да се уредят. За целта се съставя счетоводен баланс на дружеството към края на месеца, през който става прекратяване на участието. Търговският закон определя, че всеки съдружник има дружес-твен дял от имуществото, който се определя съобразно дела му в основния капитал, освен ако в дружествения договор/устава на дру-жеството не е уговорено друго. На практика, дружественият дял на напускащия съдружник почти винаги се оказва различен от дела му в основния капитал-той е по-голям или по-малък. Това зависи от размера на собствения капитал на дружеството към момента на съставяне на баланса за целите на определяне дела на напускащия съдружник. Ако предприятието има резерви и неразпределена печалба, това увеличава дружествения дял на напускащия съдружник и обратното, ако има непокрита загуба-намалява дела му. Следва да се отбележи, че ако към датата на напускане в дружеството има начислени, но неизплатени дивиденти, напускащият съдружник има право на своя дял от тях, независимо от размера на дружествения дял. Това е така, защото с начислените, но неизплатени дивиденти е намалена неразпределената печалба и те са отчетени като задължение. Дружественият дял на съдружник в ООД изразява участието му в имуществото на дружеството към даден момент. От счетоводна гледна точка това е делът на съдружника от собствения капитал.

Брой: 17/9.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв