Вестник Актив
  • Тема на броя:
    РАЗГЪНАТАТА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ КАТО КРИТЕРИЙ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПЛОЩИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И РАЗХОДИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. автор: Евгени Рангелов

    Практиката предлага много случаи, при които предмет на сделка са идеални части от земя /УПИ/ или право на строеж и застроената върху тях сграда или обособена част от жилищна сграда (апартамент, ателие, офис, гараж и пр.) и срещу общата цена трябва да се отпишат пропорционални части от съответните недвижими имоти така, че да се формира реален резултат от сделката, и на тази база, реално данъчно облагане. В такива случаи предприятието-доставчик използва като критерий "база за разпределение". То може да приеме такава база, каквато счита, че е подходяща за този вид сделки, но практиката показва, че "разгънатата застроена площ" /РЗП/ е най-подходяща и затова, най-често прилагана. Тази база може успешно да се използва в следните случаи: а/за определяне размера на разходите, които трябва да се отпишат срещу прихода от продажба на част от строеж (отделно жилище, офис, гараж, ателие и пр.); б/при разпределяне на общите, неразпределяемите разходи между отделни строежи (калкулативни единици); в/при продажба на земя /УПИ/ или право на строеж и/или сграда и отписване на част от стойностите им, когато се продават идеални части; г/при продажби на части от строеж в незавършен вид за разпределение на последващите разходи до завършване на строежа. При строителството и сделките с недвижими имоти се ползват две понятия: -застроена площ-площта, ограничена от външните очертания на ограждащите стени на първия надземен или полуподземен етаж (§ 5, т. 15 от ДР на Закона за устройство на територията); -разгъната застроена площ-сборът от застроените площи на всички етажи на основното и допълнителното застрояване на и над терена (§ 5, т. 18 от ЗУТ). Практически РЗП се прилага, като се изчислява относителен дял на идеалната част, респ. частта от строежа към общата РЗП или се изчисляват относителни величини на две части, за да се установи съотношението им, и на тази база да се разпределят общи, неразпределяеми разходи.

Брой: 16/8.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв