Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНЕТО НА ГОДИШНИТЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПРЕЗ 2013г., автор: д-р Иван Златков

    Всички икономически субекти, които изготвят годишни финансови отчети за своите предприятия, трябва да осигурят достъп на информацията, която се съдържа в тях за широката публика. Това тяхно задължение произтича от изискванията на член 40 на Закона за счетоводството и е в сила и за финансовите отчети за 2012, които са изготвени през 2013 година. Така се осигурява по-голяма прозрачност на дейността на предприятията пред обществеността. За неспазването му в член 47, алинея трита е предвидено административно наказания - глоба в размер от 500 до 3000 лева. Ако нарушението се извърши повторно, глобата е в двоен размер. Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от органите на Националната агенция по приходите или от Агенцията за държавна финансова инспекция Нормата на алинея 1 от чл.40 на Закона за счетоводството (последните изменения и допълнения на тази норма са в сила от 03.05.2011 година) има следното съдържание: Предприятията публикуват годишния си финансов отчет и консолидирания си финансов отчет, както и годишния доклад за дейността, приети от общото събрание на съдружниците/акционерите или от съответния орган, както следва: 1. Чрез заявяване и представяне за обявяване в търговския регистър публикуват: - едноличните търговци - в срок до 31 май на следващата година; - дружествата с ограничена отговорност - в срок до 30 юни на следващата година; - всички други търговци по смисъла на Търговския закон - с срок до 31 юли на следващата година.

Брой: 12/6.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв