Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Какво "пропусна" да възприеме ЗДДС от Директива 2010/45 на ЕО. автор: Лиляна Панева

    Промените в ЗДДС, които са в сила от 01.01.2013 г., са направени в изпълнение на Директива №2010/45/ЕО, която има за цел опростяване и уеднаквяване на системата за функциониране на ДДС в рамките на ЕС. Нейните разпоредби стимулират прилагането на по- опростени административни процедури и технически по-съвременните методи за документиране на доставките и въвеждането на нестандартни схеми за функциониране на ддс, които облекчават работата на фирмите в условията на икономическа криза. Измененията и допълненията на данъчните норми и процедури, и техните практически проекции се коментират в редица специализирани издания. Данъчно задължените лица са заинтересовани да се запознаят с тях и да преразгледат практиките си за издаване и съхраняване на данъчните документи, като своевременно приведат административната си система в съответствие с новите изисквания. В почти никое от специализираните счетоводни и данъчни издания обаче, не бяха отразени онези , предвидена в Директивата възможности, които не са внамерили място в нашето законодателство по ДДС, но биха облекчили съществено работата на данъчно задължените лица. Една такава възможност е например начисляването и внасянето на ДДС от доставчика да бъде отложено до получаване на плащане от получателя (т.нар. "касова отчетност"). По сега действащите правила нашето данъчно законодателство (чл. 85 от ЗДДС) доставчик, който е начислил ДДС в данъчна фактура е длъжен да го внесе в бюджета, независимо кога и дали ще получи плащане за доставката, във връзка с която е начислен данъкът. Предвид огромната междуфирмена задлъжнялост у нас това поставя доставчиците в невъзможност да внесат дължимия данък, защото клиентите им забавят плащанията си, или, ако имат финансова възможност за неговото издължаване към бюджета, трябва да ангажират за целта свои оборотни средства. По този начин доставчикът се превръща в длъжник към хазната и често краен платец на данъка, въпреки че основен принцип на механизма за функциониране на ДДС е доставчикът да действа като посредник между лицето- платец на данъка, и данъчната админстрация, който само опосредства неговото събиране. Съгласно общите правила на системата за ДДС, регистрираните данъчно задължените лица, са задължени да включат в дневниците си за продажби и в справките си декларации по ДДС за съответния данъчен период всички приходни фактури, които са издадени през дадения месец и да заплатят на бюджета начисления по тях данък, независимо дали са получили плащане от своите контрагенти. Те имат право да си приспаднат или възстановят начисления и внесен данък, когато получат данъчни фактури от своите доставчици и регистрират данните им в дневниците си за покупки и в справките декларации за същия или за някой от следващите 12 данъчни периода., независимо дали са платили начисления им данък на доставчиците си. Тази възможност създава особено значим проблем за малките и средните фирми, които трябва до 14-то число на следващия месец да преведат в държавната хазна ДДС-то по фактурите, които са издали, но все още не са получили плащания за тях. Директива 2010/45/ЕС, с която се променя Директива 2006/112/ЕС позволява на държавите членки да въведат за малките и средни предприятия схема за отчитане на ДДС, основана на паричния поток. Целта на директивата е да даде възможност на държавите-членки да създадат механизъм за подпомагане на определени предприятия, които срещат затруднения при плащането на ДДС. Това обаче е само възможност, прилагането на която не е задължително за държавите членки и въвеждането на механизъм, който я прави практически приложима, зависи само от желанието на съответната държава и нейното правителство.

Брой: 8/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв