Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ДАНЪЧНО ПРИЗНАВАНЕ ПО ЗКПО НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ЛИЦЕ ОТ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО.автор: проф.Костадин Иванов

    Данъчно признатите по ЗКПО разходи,които юридическите лица могат да извършват във връзка със здравето на персонала са: - законово регламентираните за здравословни и безопасни условия на труд по реда на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и други относими нормативни актове; - социалните разходи,предоставени в натура,отговарящи на условията, посочени в § 1,т.34 от ДР на ЗКПО. Социални разходи по смисъла на тази разпоредба са предоставените в натура социални придобивки по чл.294 от Кодекса на труда.Те следва да са предоставени по реда и начина,опрпеделени от чл.293 на КТ или от ръководството на прпедприятието.Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата,наети по договор за управление и контрол Трябва да се има предвид,че не е налице предоставяне на социални разходи в натура,когато между работодателя или възложителя и посочените наети физически лица са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки. В чл.294 от КТ възможностите за предоставяне на социални придобивки не са посочени изчерпателно.Поради това е възможно при решение на общото събрание или от ръководството на предприятието разходи за медицински изследвания, медикаменти и други подобни да бъдат определени като социални,когато са: - предоставени и достъпни за целия нает персонал в т.ч. и за лицата,които са наети по договор за управление и контрол; - и са получени в натрура. Социалните придобивки,ползвани от работниците и служитилите и след това изплатени от работодателя след представяне на фактура не представляват социални разходи в натура по смисъла на ЗКПО - писмо изх.№ 94-00-236 от 07.01.2010 г.на НАП. По отношение на социалните разходи,които не са предоставени в натура и предвставляват доход на физическото лице-получател,се облагат при условията и по реда на ЗДДФЛ,а не от работодателя по ЗКПО. Ако са изпълнени условията за признаване на социалните разходи в натура по смисъла на ЗКПО,те следва да са документално обосновани по чл.10 от закона т.е за тях . да е издаден първичен счетоводен документ по смисъла на ЗСч,отразяващ вярно разходите за лечение и фискална касова бележка от фискално устройство при плащана по касов път /в брой/. Липсата на документална обоснованостводи до непризнаване за данъчни цели на осчетоводените разходи за лечение - чл.26,т.2 от ЗКПО. Следва също така да се отбележи,че за целите на ЗКПО медицинските изследвания,медикаментите и др.подобни,които не отговарят на изискванията на определението на социални разходи в натура или не са определени като задължителни съгласно нормативни актове,свързани със здравословни и безопасни условия на труд,са счетоводни разходи,които не се признати за данъчни цели по ЗКПО.С тяхния размер се увеличавасчетоводният финансов резултат по реда на чл.26,т.1 от закона. Те се третират като разходи,несвързани с дейността на предприятието Становище по данъчното третиране в ЗКПО на разходите за лечение на персонала на предприятието се съдържа в писмо изх.№ 94-00-236 от 07.01.2010 г.

Брой: 7/4.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв