Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОКОНЧАТЕЛЕН РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА ЗА 2012г. автор: Аспасия Петкова

    Самоосигуряващите се лица са длъжни да внасят авансовите си вноски за всеки месец, през който упражняват дейност, върху избран от тях осигурителен доход в размер между мини-малния месечен осигурителен доход, определен за всеки от тях и максималния месечен осигури-телен доход. Самоосигуряващите се лица, които извършват дейности на различни основания, внасят авансовите си вноски за едно от основанията по техен избор. Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2 от Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица през 2012 г се определя съобразно облагаемия доход за 2010 г. в качеството им на самоосигуряващи се лица и е както следва: а) до 5400 лв. - 420 лв.; б) от 5401,01 лв. до 6500 лв. - 450 лв.; в) от 6501,01 лв. до 7500 лв. - 500 лв.; г) над 7500,01 лв. - 550 лв. Самоосигуряващите се лица сами трябва да определят минималния размер на осигурителния доход в зависимост от облагаемите доходи, декларирани от тях през 2010 г. по реда на ЗДДФЛ, като имат предвид следното: - за едноличните търговци облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 2, част III, ред 9.1 от данъчната декларация; - за собствениците или съдружниците в търговски дружества и физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества, които декларират доходи от извършване на услуги с личен труд в тези дружества, облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 3, част I, Таблица 7, ред 7.10 (и/или в Приложение 3а, част I, Таблица 7, ред 7.10 - в случай, че за лицата е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71 или 883/2004) от данъчната декларация; - за лицата, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, както и регистрираните земеделски производители, за доходите си от продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност, облагаемият доход е този, който са декларирали в Приложение 3, част I, Таблица 4, ред 4.13; доходите, декларирани в Таблица 5, ред 5.10 и Таблица 6, ред 6.10 (и/или доходите декларирани на същите редове в Приложение 3а в случай, че за лицата е определено като приложимо българското осигурително законодателство по реда на Регламент 1408/71 или 883/2004) от данъчната декларация; - за самоосигуряващите се, които упражняват дейности, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, облагаемият им доход е този, който са декларирали в Приложение 7, част II, редове 4, 6, 8 и 10 от данъчната декларация. С оглед определянето на минималния месечен размер на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица за 2012 г. следва да се има предвид, че в облагаемите доходи се включват само доходите от дейността, в качеството им на самоосигуряващи се. Когато те са декларирали облагаеми доходи като самоосигуряващи се лица, в повече от едно приложение от данъчната декларация, облагаемият доход е равен на сбора от тях. В облагаемите доходи на самоосигуряващите се за 2010 г. не се включват доходите по граждански правоотношения, получени извън дейността, за която са регистрирани, не се включват авторските възнаграждения и всички останали облагаеми доходи, които са декларирани в данъчната декларация, но не са получени в резултат от упражняване на дейността им като самоосигуряващи се. За лицата, които не са упражнявали дейност като самоосигуряващи се през 2010 г., както и за тези, които са започнали дейност през 2011 и 2012 г., минималният месечен осигурителен доход за 2012 г. е в размер на 420 лв. Минималният месечен осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, които са упражнявали дейност през 2010 г., но не са декларирали облагаеми доходи по реда на ЗДДФЛ е в размер на 420 лв. Максималният месечен осигурителен доход през 2012 г. е в размер на 2000 лв. Освен авансови вноски, самоосигуряващите се лица

Брой: 6/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв