Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ДДС за наем от съпружеска съсобственост. автор:Лиляна Панева

    Физическо лице - ЕТ, регистриран по ЗДДС, е отдало под наем сграда, която е съпружеска съсобственост. Договорът за наем е сключен с физическото лице. Какъв документ трябва да издава лицето - като ФЛ или като регистриран за целите на облагането ЕТ? Как ще се отрази при това обстоятелството че сградата е семейна съсобственост? Отговаря: Лиляна Панева - данъчен консултант Отговор: Според изложената фактологична обстановка, отдадената под наем сграда е придобита в режим на съпружеска имуществена общност (СИО). Съгласно разпоредбите на Семейния кодекс собствеността върху нея е бездялова, т.е. имотът принадлежи общо на двамата съпрузи при равни дялове и съгласно чл.19 и 22 от кодекса те имат равни права на владение, ползване, разпореждане и управление върху него. На това основание, доходът от отдаване под наем на имущество, което е СИО, следва да се раздели поравно между двамата съпрузи, освен ако със съдебен акт не е предвидено друго. По смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС отдаването под наем на имот представлява независима икономическа дейност и съгласно чл. 3, ал. 1 от закона, физическите лица, които отдават имот под наем са данъчно задължени лица. Съгласно чл. 45, ал. 4 от ЗДДС доставката на услуга за отдаване под наем на сграда или на части от нея е освободена доставка, но само когато тя се ползва за жилище на физическо лице, което не е търговец. Когато имотът е даден под наем на търговец, доставката на услугата е облагаема. Следователно, ако сградата, която притежава въпросното физическо лице в условията на СИО, не се ползва като жилище на физическо лице, при предоставянето й под наем възниква облагаема доставка. По аргумент на чл. 96, ал. 2 от ЗДДС облагаемият оборот от отдаване под наем представлява неразделна част от облагаемия оборот от другите дейности, извършвани от дадено данъчно задължено лице. В случая договорът за наем на сградата -СИО, е сключен от името на физическото лице, но предвид единната му правосубектност с регистрирания по ЗДДС едноличен търговец, частта от имота, която му принадлежи, подлежи на облагане с ДДС. Аргумент за това са следните разпоредби: - съгласно разпоредбата на чл. 94 от ЗДДС, вписването на лицата в специалния регистър за целите на облагането с ДДС е особено регистрационно производство извършвано от органите на НАП, във връзка с което регистрираните лица получават отделен идентификационен номер за целите на ДДС, пред който е поставен знакът "ВG". - на основание § 1, ал. 1, т. 4 от ДР на ППЗДДС, идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по §1, ал. 1, т. 1 от ДР на ППЗДДС, пред който е поставен знакът "ВG".

Брой: 5/3.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв