Вестник Актив
  • Тема на броя:
    ДОХОДИ НА ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ,ЗА КОИТО НЕ СЕ ДЪЛЖИ ДАНЪК.проф.Костадин Иванов

    Зъпросът облагаем ли е по ЗДДФЛ съответния вид доход възниква не само текущо през данъчната година,но и при годишното деклариране на доходите. В ЗДДФЛ не е посочено кои доходи,получени от физическо лице са облагаеми. В закона е посочено конкретно и изчерпателно доходите,които не се облагат.Съгласно чл.12 от закона облагаеми са доходите от всички източници,придобити от данъчно задълженото лице през данъчмата година с изключение на доходите,които са необлагаеми по силата на закон. Всички видове доходи на физическото лице /извън тези по трудови правоотношения/,които са необлагаеми са посочени конкретно и изчерпателно в чл.13 от ЗДДФЛ. Този член се променя или допълва сравнително често През последните 6 години е променян 8 пъти. Необлагаемите доходи са групирани в 26 точки на чл.13 от зоконо. В закона е посочена изчерпателно по-малката съвокупност - необлагаемите доходи ,а не по-голямата -облагаемите доходи Ето защо всяко лице,получило доходи през данъчната година трябва да знае кои са необлагаеми, за да знае кои от тях са облагаеми Съгласно действащия чл.13 от ЗДДФЛ необлагаеми са: 1. Доходите, придобити през данъчната година от продажба или замяна на: - един недвижим жилищен имот, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от три години; - до два недвижими имота, както и селскостопански и горски имоти независимо от броя им, ако между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната са изминали повече от 5 години; Необлагаеми са също доходите от продажба или замяна на движимо имущество, с изключение на: - пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства, ако периодът между датата на придобиването и датата на продажбата или замяната е по-малък от една година; - произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети; - акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и доходите от търговия с чуждестранна валута; - движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за управление на отпадъците; 2.Необлагаеми доходи съгласно т.3 - 7 от чл.13 са: - доходите от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби; - разпределените под формата на нови дялове и акции печалба или друг източник на собствен капитал в търговски дружества, както и разпределените печалба или друг източник на собствен капитал под формата на увеличаване на номиналната стойност на съществуващите дялове и акции; - доходите на обезщетените по реда на нормативен акт лица от продажба или замяна на получените като обезщетение компенсаторни инструменти и инвестиционни бонове; - доходите от задължително осигуряване в България или в чужбина; - доходите от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право на допълнителна пенсия; доходите от инвестиции на техническите резерви, получени по застрахователни договори; доходите от инвестиции на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди на осигурените лица;

Брой: 4/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв