Вестник Актив
  • Тема на броя:
    КАК ДА ПОПЪЛНИМ ГОДИШНАТА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЗДДФЛ ЗА 2012 г. автор:проф.Костадин Иванов

    Физическите лица,получили доходи през 2012 г.,които не са по трудови правоотнощения. следва да попълнят и подадат годишна данъчна декларация до 30 април 2013 г.. І.Във връзка с това те трябва да имат предвид следното: 1.Не всички доходи на физическите лица са облагаеми по ЗДДФЛ За да знаят кои доходи са облагаеми,те трябва да знаят - кои са необлагаеми.Необлагаемите доходи са посочени в закон,а всички други са облагаеми .2.Годишният облагаем доход, годишната данъчна основа и дължимият годишен данък за 2012 г. по ЗДДФЛ се определят чрез попълване и подаване на годишната данъчна декларация. 3.Физическите лица. следва да имат предвид,че съгласно чл.16 от закона, годишният облагаем доход и годишната данъчната основа се определят поотделно за всеки източник на доход . 4.В годишната данъчна основа не се включват доходите,изплащани на физически лица,подлежащи на облагане с окончателни данъци по ЗДДФЛ или по ЗКПО и доходите,респективно дейностите,облагани с патентен данък 5.Доходите,получени през 2012 г. са в четири групи и доходът от всека група се облага по различен начин,а именно: - обща годишна данъчна основа,облагана с данък в размер на 10 на сто съгласно чл.48,ал.1 от закона.В нея вече не се включва годишният облагаем доход и годишната данъчна основа на едноличните търговци от извършваната от тях стопанска дейност; -годишна данъчна основа на едноличен търговец,която се облага с данък в размер на 15 на сто,съгласно чл.48,ал.2 от закона. Видно е,че годишният облагаем доход на едноличния търговец вече не участва при формирането на общата годишна данъчна основа на физическото лице.Това означава,че физическо лице,което е еднолични търговци може да определя два вида годишна данъчна основа - обща годишна данъчна основа и годишна данъчна основа като едноличен търговец за стопанската си дейност Общата годишна данъчна основа се състои от облагаемите доходи,които лицето е получило в качеството си на фицическо лице,а годишната данъчна основа на физическото лице - едноличен търговец се състои от облагаемия доход на предприятието му. До 1 януари 2008г. в общата данъчва основа се включваше и годишният облагаем доход на едноличния търговец. От 1 януари 2008г. доходът на едноличния дърговец се определя и декларира отделно под формата на самостоятелна годишна данъчна основа.Размерът й се установява по реда на чл.28,ал.2 от ЗДДФЛ. Това става чрез попълване на приложение № 2 към декларацията,което по същество е самостоятелна годишна декларация,попълвана само от еднолични трговци..

Брой: 3/2.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв