Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Данъчно третиране на авансовите плащания, получени преди регистрация по ЗДДС. автор:Лиляна Панева

    Новосъздадена фирма без регистрация по ЗДДС има сключен договор с община за извършване на ремонт на селскостопански път. Общата стойност на ремонта е определена на 150 000 лв. Договорено е за изпълнението на услугата на фирмата да бъде преведен аванс от 60 000 лв. Тя се интересува: - трябва ли да се издаде фактура за получения аванс, при положение, че с получаването на превода му достига нормативно определения облагаем оборот за задължителна регистрация по чл. 96 , ал. 1 от ЗДДС? - ако се издаде фактура преди регистрацията без начислено ДДС, как ще бъде издадена следващата фактура за окончателното разплащане за предоставената услуга? - как ще се формира данъчната основа на окончателната фактура и къде ще се запише сумата на аванса, за да се начисли ДДС и върху него? Как в нея се отразява стойността на данъка, която според чл. 25, ал. 7 от закона се съдържа в авансово получената сума? Какви ще са последствията за фирмата, ако по независище от нея причини, възникнали след получаване на авансовото плащане, договорът не бъде изпълнен и се анулира? Отговаря: Лиляна Панева - данъчен консултант В случая фирмата е получила авансово плащане за облагаема доставка преди да е регистрирано по ЗДДС, но ще изпълни доставката след регистрирцията си. По силата на разпоредбата на чл. 25, ал. 7 от ЗДДС, когато нерегистрирано по този закон лице получи авансово плащане по облагаема доставка и фактически извърши тази доставка след датата на регистрацията си, се приема че полученото авансово плащане съдържа данъка, който става изискуем на датата, на която става изискуем данъкът по доставката. Практическото изпълнение на тази разпоредба води до следния порядък за документиране на плащането и последващото му облагане: -в нормативно определения 5-дневен срок след получаването на аванса фирмата следва да издаде фактура без начислен данък (чл. 113, ал.1 и ал. 4 от закона); - най- късно до 14-то число на месеца, следващ месеца, в който е получила плащането, да подаде заявление за регистрация по ЗДДС (чл. 96, ал. 1 от закона); - когато възникне данъчното събитие за ремонтната услуга, да издаде фактура за доставката си. Тогава тя вече е регистрирана за целите на облагането с ДДС и следва да начисли данък. Данъчното събитие за доставката й възниква на датата, на която възникват условията приходът й за нея да бъде признат съгласно ЗСч и приложимите счетоводни стандарти (чл. 12, ал. 1 от ППЗДДС). В 5-дневен срок от датата, на която е получено това плащане, фирмата следва да издаде фактура, в която да посочи цялата данъчна основа на доставката, включително сумата на авансовото плащане (чл. 113, ал.10 от закона). Включването на тази сума се отразява като на отделен ред във фактурата се посочат номерът, датата и стойността на фактурата, с която е извършено плащането. В разглеждания пример стойността на доставката й е 150 000 лв, а сумата на полученото авансово плащане- 60 000 лв.. Следователно във фактурата, която се издава на получателя на доставката, фирмата следва да поосочи: данъчна основа 150 000 лв., в т.ч. авансово плащане 60 000 лв. Данък -30 000 лв.

Брой: 2/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = .00000 лв
1 GBP = .00000 лв