Вестник Актив
  • Тема на броя:
    КАК ЩЕ СЕ ОБЛАГАТ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ОТ ЛИХВИ? автор: Лиляна Панева

    Съгласно новата редакция на чл. 13, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ, която е в сила от 01.01.2013 г., доходите от лихви на физически лица, начислени им по техни депозитни сметки в търговски банки, установени в държави членки на ЕС и в държави- страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство (СЕП)1, подлежат на облагане. Редът за облагане на доходите от лихви, получени от физически лица през 2013 г., е различен и е поставен в зависимост от вида на сделката, по силата на която е получен доходът и мястото, където е установен платецът му, както следва: 1. Доходи от лихви по депозитни сметки н банки на територията на страната Доходите на физически лица от лихви, начислен им по депозитни сметки в търговски банки, установени на територията на страната, ще се облагат с окончателен данък. Това произтича от допълнението към текста на чл. 35, ал. 3 и новата ал. 13, включена в разпоредбите на чл. 38 от ЗДДФЛ. До края на 2012 г. по този ред се облагаше само доходът от лихви по сметките на член кооператори, начислявани им по предоставени от тях заеми на кооперациите. Съгласно новия текст на ал. 9 на чл. 65 от закона окончателният данък за доходите по чл. 38, ал. 13 се удържа и внася от търговските банки и клоновете на чуждестранни банки, установени на територията на страната в срок до края на месеца, следващ месеца на придобиването на дохода. Данъкът ще се начислява върху брутната сума на дохода, т.е. ще се облага брутната стойност на начислената лихва. Към тези доходи са неприложими нормативно определените облекчения (намалена работоспособност, лични вноски за осигуряване и застраховане, дарения и др.), прилагани към доходите от лихви, облагани като доходи от други източници. В съответствие с допълнението към чл. 48, ал. 1 от закона ставката за определяне размера на данъка е 10 на сто. Обстоятелствата, при които се приемат доходите от лихви по депозитни сметки се приемат за придобити за целите на пходоходното облагане, са регламентирани в разпоредбата на т. 2 на чл. 11, ал. 1 от ЗДДФЛ. Тя определя, че това е датата, на която банките заверяват сметките на лицата с начислените им лихви за съответния лихвен период, съобразно условията на договора.

Брой: 1/1.2013

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв