Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Същност, сходства и различия между едностранната и двустранната форма на счетоводни записвания. Препоръки за приложимостта в практиката на едната от двете форми.автор: проф.Д.Косев

    Предмет на настоящата публикация са важни за предприятията въпроси, свързани с регламентираните от Закона за счетоводството форми на счетоводни записвания - едностранни и двустранни форми. Същността на едностранната форма на счетоводните записвания, или както е приета едностранно счетоводство, е във водените специфични регистри - книги чрез които се определят и представят вярно и честно финансовите резултати в края на отчетния период. Същността на двустранната форма на счетоводните записвания е да осигурява вярно и честно представяне на финансовите резултати от дейността на предприятието за отчетния период. Това се постига чрез: - използването на подходящи методи, подходи и техника за събирането, обработването и обобщаването на значителната по обем и разнородна по съдържание информация от счетоводните документи; - тази информация, чрез съставените счетоводни статии на кореспондиращите сметки, служи за отчитането на състоянието и изменението на наблюдаваните в предприятието счетоводни обекти; -информацията от счетоводните сметки, получена предимно от счетоводните статии и пренесена в счетоводните регистри, се ползва за изготвянето на дневник - главна книга и /или оборотна ведомост според счетоводната политика, в края на отчетния период; - салдата и оборотите на счетоводните сметки от тези регистри е в основата на съставянето на елементите на финансовите отчети на предприятието и преди всичко на основните от тях - счетоводния баланс и отчета за приходите и разходите. От дадената в обобщен вид същност на двете форми на счетоводните записвания могат да бъдат изведени основните сходства и различия между тях. Сходства между двете форми 1. И при двете форми на записвания задължително се прилагат нормативните и поднормативните актове, отнасящи се до счетоводната отчетност. Те могат да се групират на счетоводни нормативни и под нормативни актове и общи нормативни и поднормативни актове. а/ към счетоводните се включват: Закона за счетоводството, Международните стандарти за финансови отчети и Международните счетоводни стандарти, Националните стандарти за финансови отчети на малки нередни предприятия, както и ползваните от предприятията индивидуални, типови и задължителни 70 сметкоплан. б/ към общите нормативни и поднормативни актове се отнасят: всички материални данъчни закони: /Закон за данък добавена стойност, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за корпоративно подоходно облагане, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Закон за местните данъци и такси и др./, както и всички правилници за прилагане на тези закони: Кодекс на труда; Търговски закон; Закон за задълженията и договорите; Закон за малките и средните предприятия, редица други, както и правилници за тяхното прилагане; Счетоводните кадри на предприятията, особено главните счетоводители, трябва да познават и точно да прилагат разпоредбите на посочените и други свързани с отчетността нормативни и поднормативни актове. Постоянните промени в тях е тяхното своевременно тълкуване и точно прилагане е една от най-сложните и трудни задачи, с които трябва да се справят тези кадри. Така само в основополагащия за отчетността Закон за счетоводството, който спрямо останалите икономически закони има сравнително по трайно приложение, за последните десет години са извършени над десет изменения и допълнения. Същото се отнася и до промените в Международните счетоводни стандарти, А многобройните промени в данъчните закони и тяхното прилагане, както и тези в социалното и здравно осигуряване, създават изключителни затруднения в дейността на отговорните счетоводни кадри. Това налага главните счетоводители системно и професионално да изпълняват задължението си да се запознават с постоянните промени в нормативната уредба;

Брой: 24/12.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв