Вестник Актив
  • Тема на броя:
    АКЦИЗНИ СТОКИ,ОТНЕТИ И ИЗОСТАВЕНИ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА.автор:проф.Костадин Иванов

    Нормативната разпоредба,регламентираща режимът на акцизните стоки,отнети и изоставени в полза на държавата и действията,които се предприемат спрямо тях се съдържа в отделна наредба,издадена въз основа на чл.124,ал.4 от ЗАДС Това е Наредба № 7 от 2 септември 2010 г.на Министерство на финансиге /ДВ,бр.72 от 14.09.2010 г./. С нея се определят условията и редът за транспортиране и разпореждане с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, както и на задържаните акцизни стоки по чл. 107в ЗАДС. , Тази нормативна разпоредба трябва да се познава не само от митншческите органи, но и от юридическите и физическите лица,вносители или производители на ак;ицни стоки. Разпореждането и процедурата с отнети и изоставени в полза на държавата се изразява в следното: 1.Задържаните, отнетите и изоставени в полза на държавата акцизни стоки подлежат на преработка и или унищожаване съгласно чл. 124, ал. 5 ЗАДС. Това става по реда,регламентиран в чл.3 -13 от наредбата Преработката на акцизни стоки се извършва с цел последващата им реализация като годен краен продукт или тяхното оползотворяване по друг подходящ начин. В случаите на унищожаване на задържани, отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки действията се извършват от органа, който ги е задържал, под контрола на митническите органи,а транспортирането им се извършва от или за сметка на органа по задържането. На преработка подлежат алкохол, алкохолни напитки и енергийни продукти. Алкохолът и алкохолните напитки се преработват само в данъчен склад.Преработката им може да се възлага само на лицензирани складодържатели. Митническата администрация възлага преработката на стоките без гаранция и без приемане на рекламация поради липса на качество, тегло, мярка, брой или грешка в наименованието на стоката, нейното състояние или състав и др. Следва да се има предвид,че възлагането за преработка на акцизните стоки се извършва от митническите органи чрез търг с тайно наддаване. Началната тръжна цена на подлежащите на преработка акцизни стоки се определя от комисия, назначена от началника на съответното митническо учреждение, а при необходимост се привличат вещи лица, експерти или лицензирани оценители. Търгът за възлагане преработката на стоките се организира и провежда от комисия, назначена със заповед на началника на съответното митническо учреждение

Брой: 13/7.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.64300 лв
1 GBP = 2.26060 лв