Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Издаване и заверяване на осигурителните книжки.автор: Гошо Мушкаров

    Осигурителните книжки са официален удостоверителен документ, с който определените в закона лица, осигурявани за доходи по извънтрудови правоотношения, доказват направените осигурителни вноски, изплатените парични обезщетения и помощи, придобития осигурителен стаж и осигурителен доход. Осигурителните книжки се издават по утвърден от Управителя на НОИ образец. Те се издават и заверяват от съответното териториално поделение на НОИ по постоянен адрес (адреса на регистрация) на осигурителя, осигурителното дружество или самоосигуряващото се лице. На лицата, работещи по трудов договор, на които е зачетен осигурителен стаж различен от придобития трудов стаж, не се издават осигурителни книжки, а удостоверения по образец УП 3, който също е официален удостоверителен документ за доказване на съответните осигурителни права. Същите удостоверения се издават и за осигурителния стаж, зачетен по трудови договори за допълнителен труд, по които не се зачита трудов стаж. На кои осигурени лица задължително се издават осигурителни книжки? В съответствие с Кодекса за социално осигуряване (КСО) и Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица (Наредбата), българските граждани на работа в чужбина и морските лица, осигурителни книжки се издават на следните осигурени лица: а) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО, регистрирани по съответния закон като упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, а именно: " нотариусите; " адвокатите; " експерт-счетоводителите; " лицензираните оценители; " експертите към съда и прокуратурата; " медицинските специалисти; " застрахователните агенти по чл. 164, ал. 1 от Кодекса за застраховането; " лицата, които плащат патентен данък и не са еднолични търговци; " дейците на науката, културата, образованието, архитекти, икономисти, инженери, журналисти и други физически лица, упражняващи свободна професия, регистрирани с ЕИК по регистър БУЛСТАТ; " лицата регистрирани като упражняващи занаятчийска дейност. б) лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2 от КСО, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества; в) регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители (чл. 4, ал. 3, т. 4 от КСО. г) работниците или служителите, наети по трудов договор от осигурители, които не са еднолични търговци или юридически лица (виж чл. 7, ал. 1, т. 2 от Наредбата). д) съпругът/съпругата на дългосрочно командирован служител в дипломатическа служба ако за времето, през което е пребивавал в чужбина по време на задграничния му мандат се е осигурявал доброволно и за своя сметка по реда на чл. 4, ал. 7 от КСО; е) морските лица по смисъла на чл. 4а от КСО; ж) лицата, изпратени за участие в международни мисии по реда на Закона за МВР, осигуряващи се чрез ведомството доброволно и за своя сметка през периодите на неплатен отпуск (виж чл. 13, ал. 3 и 4 от Наредбата); з) лицата, изпратени на работа в чужбина от български посредник, осигуряващи се чрез посредника доброволно за своя сметка (виж чл. 16 от Наредбата); и) лицата, работещи в международни органи или организации със съгласието на компетентните български държавни органи, осигуряващи се доброволно за своя сметка чрез съответните организации (виж чл. 17 от Наредбата). к) докторантите, които се осигуряват за своя сметка по реда на чл. 19а от Наредбата.

Брой: 6/3.2012

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.68562 лв
1 GBP = 2.31788 лв