Вестник Актив
  • Тема на броя:
    Допускани грешки при определяне размера на коефициента по чл. 73 от ЗДДС. автор:Лиляна Панева - данъчен консултант

    Според действащите разпоредби на ЗДДС корекциите на данъчният кредит (ДК), ползван през годината, се извършва със справката декларация за м. декември. Условията и редът за осъществяване на корекциите са определени в чл. 73, чл. 79, ал. 2 и ал. 8 от ЗДДС. Тяхното правилно определяне зависи от размера на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона,. Той дава отражение не само върху правото на частичния ДК, ползван от ДЗЛ текущо през годината, но и върху размера на годишната корекция по чл. 79, ал. 2 от закона, когато те не може да определят каква част от стоките и услугите са ползвани за осъществяването на облагаеми и каква част за необлагаеми доставки. В съответствие с чл. 73, ал. 2 от ЗДДС лицата сами определят размера на коефициента като съотношение на оборота от доставките им с право на пълен ДК (посочени в чл. 73, ал. 3 от закона) и този от всички извършвани от тях дейности и доставки за годината (по чл. 73, ал. 4 от закона), с изключение на тези, посочени в чл. 64, ал. 2 от ППЗДДС. 1. Допускани грешки при определяне на оборота по чл. 73, ал. 3 от ЗДДС Като най- често допускани грешки при определянето на оборота с право на пълен ДК се очертава невключването в него на оборота от: - авансовите плащания за доставки по реда на глава трета от ЗДДС, облагаеми с нулева данъчна ставка, при които данъкът става изискуем преди възникването на данъчното събитие, но до изтичането на календарния месец, следващ месеца на плащането ДЗЛ не разполага с необходимите доказателства за прилагането й (например износ на стока при условията на чл. 28 от закона, за който съгласно чл. 21 от ППЗДДС лицето следва да разполага с митническа декларация или документ, в която е посочено като износител); - доставките с местоизпълнение (МИ) извън територията на страната, които са приравнени на облагаеми по реда на чл. 69, ал. 2, т. 1 от закона; - доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с МИ на територията на държава членка; - доставките на стоки или услуги, при придобиването на които не е ползван ДК, тъй като са били налице условията на чл. 70, ал. 1, т. 3 -5 от закона, т.е. за доставки, свързани с представителни или развлекателни цели, на леки автомобили или мотоциклети и свързаните с експлоатацията, ремонта и поддръжката им стоки и услуги (например: при придобиването на автомобил не е ползван ДК, тъй като той е "лек автомобил" по смисъла на т.18 от §1 на ДР от ЗДДС и се ползва за управленски цели).

Брой: 24/12.2011

Куриерската мрежа на Доби прес покрива следните градове:

София /в рамките на Околовръстен път/, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Карлово, Ловеч, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора, Хасково, Шумен, Ямбол.

За абонаменти извън тези градовете, доставките се извършват до три работни дни и се начисляват пощенски разходи.

 

Този сайт използва cookies. За коректната му работа трябва да активирате cookies във Вашия браузър.

Валутни курсове
1 EUR = 1.95583 лв
1 USD = 1.66624 лв
1 GBP = 2.27806 лв